Pārlekt uz galveno saturu

Nepietiekami pārstāvētu un nelabvēlīgā situācijā esošu sabiedrības grupu uzņēmējdarbības atbalsts

01
Nav uzsākts
02
Nav uzsākts
03
Nav uzsākts
04
Nav uzsākts
05
Nav uzsākts
06
Nav uzsākts
Novērtējiet katru moduli skalā no 0 līdz 10. Ja jums nav atbildes vai jautājums neatbilst jūsu situācijai, novietojiet kursoru uz „Nav atbildes” skalas kreisajā pusē.
Palīdzība

Iekļaujošas uzņēmējdarbības kultūras veicināšana

Informēšana par uzņēmējdarbības potenciālu būt alternatīvai atkarīgai nodarbinātībai ir pirmais solis ceļā uz uzņēmējdarbības atvērtību visiem. Šajā modulī ir ietvertas veicināšanas metodes, piemēram, mērķtiecīgas izpratnes veidošanas kampaņas, izglītība un lomu modeļu izmantošana.
Underrepresented Quiz Culture
1.1 Uzņēmējdarbība tiek plaši popularizēta sabiedrībā.
ZEMS REZULTĀTS
AUGSTS REZULTĀTS
Augsts rezultāts:
 • Uzņēmējdarbība kā dzīvotspējīga nodarbe tiek popularizēta plašam cilvēku lokam (piemēram, dažāda dzimuma, vecuma, etniskās piederības, invaliditātes statusa cilvēkiem), tostarp nepietiekami pārstāvētām un nelabvēlīgā situācijā esošām sabiedrības grupām.
 • Nepietiekami pārstāvētām un nelabvēlīgā situācijā esošām sabiedrības grupām tiek veidots pozitīvs priekšstats par uzņēmējdarbības potenciālu.
 • Tiek sniegta informācija par nepietiekami pārstāvētu un nelabvēlīgā situācijā esošu sabiedrības grupu veiktās uzņēmējdarbības ietekmi uz ekonomiku.
 • Lai popularizētu uzņēmējus no nepietiekami pārstāvētām un nelabvēlīgā situācijā esošām sabiedrības grupām, tiek izmantoti veiksmes stāsti, lomu modeļi un uzņēmējdarbības balvas.
 • Aktīvie darba tirgus pasākumi ietver uzņēmumu izveides atbalsta pasākumus nepietiekami pārstāvētām un nelabvēlīgā situācijā esošām sabiedrības grupām.
1.2 Uzņēmējdarbība tiek popularizēta starp dažādiem nepietiekami pārstāvētu un nelabvēlīgā situācijā esošu sabiedrības grupu profiliem.
ZEMS REZULTĀTS
AUGSTS REZULTĀTS
Augsts rezultāts:
 • Lai iedvesmotu cilvēkus no nepietiekami pārstāvētām un nelabvēlīgā situācijā esošām sabiedrības grupām, izmanto kampaņas, veiksmes stāstus, lomu modeļus un uzņēmējdarbības balvas.
 • Ziņojumi ir pielāgoti dažādiem nepietiekami pārstāvētu un nelabvēlīgā situācijā esošu sabiedrības grupu profiliem, piemēram, sievietēm, jauniem imigrantiem, romiem, cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešiem un vecākiem cilvēkiem.
 • Izmanto atbilstošus ziņojumus, lai informētu par riska lomu uzņēmējdarbībā.
 • Lai sasniegtu dažādas nepietiekami pārstāvētas un nelabvēlīgā situācijā esošas sabiedrības grupas, izmanto piemērotus plašsaziņas līdzekļus un tiešsaistes kanālus.
1.3 Ar mērķtiecīgām kampaņām starp nozīmīgiem lomu modeļiem popularizē nepietiekami pārstāvētu un nelabvēlīgā situācijā esošu sabiedrības grupu veikto uzņēmējdarbību.
ZEMS REZULTĀTS
AUGSTS REZULTĀTS
Augsts rezultāts:
 • Ar mērķtiecīgām kampaņām informē karjeras konsultantus, valsts nodarbinātības dienestus un arodbiedrības par uzņēmējdarbības potenciālu dažāda profila cilvēkiem, tostarp no nepietiekami pārstāvētām un nelabvēlīgā situācijā esošām sabiedrības grupām.
 • Tiek radīts pozitīvs tēls uzņēmējdarbībai, ko veic cilvēki no nepietiekami pārstāvētām un nelabvēlīgā situācijā esošām sabiedrības grupām.
 • Tiek izmantoti atbilstīgi plašsaziņas līdzekļi un tiešsaistes kanāli, lai sasniegtu nozīmīgus lomu modeļus potenciālajiem uzņēmējiem no nepietiekami pārstāvētām un nelabvēlīgā situācijā esošām sabiedrības grupām.
1.4 Formālā izglītība rada pozitīvu attieksmi pret uzņēmējdarbību.
ZEMS REZULTĀTS
AUGSTS REZULTĀTS
Augsts rezultāts:
 • Uzņēmējdarbība ir pozitīvi atspoguļota obligātajās izglītības programmās.
 • Uzņēmējdarbības izglītība aptver plašu uzņēmējdarbības aktivitāšu un modeļu klāstu (piemēram, nepilna laika uzņēmējdarbība, sociālā uzņēmējdarbība) un aplūko daudzveidīgu uzņēmēju loku (dažādi dzimumi, etniskā izcelsme, vecums, invaliditātes statuss utt.).
 • Skolotāji saņem apmācību par uzņēmējdarbības mācību programmu nodrošināšanu.
 • Studenti tiek mudināti apsvērt uzņēmējdarbību kā karjeras ceļu.
1.5 Lai novērtētu uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu ietekmi uz nepietiekami pārstāvētām un nelabvēlīgā situācijā esošām sabiedrības grupām, izmanto uzraudzību un novērtēšanu.
ZEMS REZULTĀTS
AUGSTS REZULTĀTS
Augsts rezultāts:
 • Ir noteikti izmērāmi mērķi, lai sasniegtu dažādas nepietiekami pārstāvētas un nelabvēlīgā situācijā esošas sabiedrības grupas.
 • Tiek veikta uzraudzība un starpposma novērtējumi, lai nodrošinātu, ka ar popularizēšanas pasākumu palīdzību tiek sasniegti noteiktie mērķi un uzdevumi attiecībā uz dažādām nepietiekami pārstāvētām un nelabvēlīgā situācijā esošām sabiedrības grupām.
 • Popularizēšanas pasākumi ir pielāgoti, ņemot vērā uzraudzības un starpposma novērtējuma rezultātus.
 • Tiek veikts izpildes novērtējums, lai noteiktu nepietiekami pārstāvētām un nelabvēlīgā situācijā esošām sabiedrības grupām paredzēto uzņēmējdarbības popularizēšanas pasākumu ietekmi, un par rezultātiem tiek plaši ziņots.
 • Par uzraudzības un novērtēšanas rezultātiem tiek plaši ziņots, un tos izmanto informētības veicināšanas kampaņu uzlabošanai.
Palīdzība šim modulim
Norādes:
Glosārijs:
Aizdevuma garantijas
trešās personas apņemšanās segt daļu no zaudējumiem, kas saistīti ar aizdevuma neatdošanu. Tās var sniegt valdība un/vai privāta uzņēmējdarbības asociācija. Tās tiek atbalstītas no fonda, kas darbojas kā nodrošinājums.
Aizstāšana
līmenis, līdz kuram subsidētie uzņēmumi pārņem uzņēmējdarbību no nesubsidētiem uzņēmumiem un aizstāj tajos nodarbinātos.
Aktīvie darba tirgus pasākumi
atbalsta pasākumi bezdarbnieku un citu personu līdzdalības veicināšanai darba tirgū. Parasti šie pasākumi ietver starpniecības pakalpojumus darba meklēšanā (atbilstīgu vakanču piemeklēšanu darba meklētājiem), apmācību (lai uzlabotu un pielāgotu darba meklētāju prasmes) un darbavietu izveidošanu tiešā veidā (vai nu publiskajā sektorā, vai subsidējot darbu privātajā sektorā).
Biznesa inkubatori
vietas, kas paredzētas, lai atbalstītu uzņēmumu izveidi un izaugsmi, izmantojot virkni uzņēmējdarbības atbalsta resursu un pakalpojumu, kuri tiek piedāvāti gan tieši inkubatorā, gan izmantojot tā kontaktpersonu tīklu. Inkubatori atšķiras pēc savu pakalpojumu sniegšanas veida, pēc to organizatoriskās struktūras un pēc to apkalpoto klientu veidiem. Lai gan pastāv virtuālie/tiešsaistes inkubatori, lielākajā daļā programmu jaunuzņēmumiem uz ierobežotu laikposmu tiek ierādīta vieta inkubatoru telpās. Biznesa inkubācijas programmas veiksmīga pabeigšana palielina iespējamību, ka jaunuzņēmums izdzīvos un turpinās attīstīties.
Informācijas izplatīšana
sistemātiski centieni sniegt papildu pakalpojumus, lai sasniegtu noteiktus sabiedrības segmentus. Informācijas izplatīšanas pakalpojumus var izmantot, lai paplašinātu (galveno nodrošināto) pakalpojumu darbības jomu un informētu iedzīvotājus par to sniegšanu. Informācijas izplatīšanas pakalpojumus var izmantot arī, lai sasniegtu un iesaistītu konkrētas grupas un tos, kas parasti neizmanto galvenos nodrošinātos pakalpojumus. Viena no pieejām ir sniegt pakalpojumus vietās, kuras cilvēki no mērķa kopienām jau apmeklē (piemēram, kopienu centri, jauniešu centri, dievkalpojumu vietas, iepirkšanās centri), nevis izveidot informācijas izplatīšanas biroju un censties piesaistīt cilvēkus tam.
Koučings
parasti īstermiņa attiecības ar mērķi attīstīt uzņēmēja prasmes. Tas ir sadarbības process, kurā dalībniekiem ir skaidri noteiktas lomas. Koučs ir atbildīgs par īstermiņa mērķu izvirzīšanu un apmācāmā virzīšanu uz mērķu sasniegšanu, sniedzot konstruktīvu vērtējumu. Apmācāmais ir atbildīgs par ideju un iespēju ģenerēšanu, veicot darbības, lai sasniegtu mērķi un ziņotu par panākumiem.
Kravnesības zudums
līmenis, līdz kuram dalībnieki būtu izveidojuši jaunu uzņēmumu bez subsīdiju izmantošanas. Tā kā šo “kravnesības dalībnieku” darbība nenotiek saskaņā ar sistēmu, viņu līdzdalība neveicina sistēmas radīto ekonomisko vērtību, bet ietver publiskos kapitālieguldījumus. Šādu kapitālieguldījumu sociālās izmaksas ir nodokļu, kurus tās finansē, izkropļojošās izmaksas vai pārmērīgais slogs.
Lomu paraugi
pieredzējis uzņēmējs, kas var iedvesmot citus izveidot jaunuzņēmumu un sākt darboties pašnodarbinātu personu statusā.
Mentorings
profesionālas attiecības, kurās pieredzējusi persona (mentors) palīdz citai personai (pieredzes pārņēmējam) attīstīt prasmes un zināšanas, kas veicina mazāk pieredzējušās personas profesionālo un personisko izaugsmi. Šādas attiecības parasti ir ilglaicīgākas nekā koučinga attiecības.
Novērtēšana
novērtēšanas mērķis ir noteikt programmas vai politikas pasākuma atbilstību, ietekmi, iedarbīgumu un efektivitāti. Novērtēšana var būt kvalitatīva, kvantitatīva vai abu apvienojums. Veiksmīga novērtēšana tiek plānota, izstrādājot politiku, un, īstenojot politiku, tiek savākti rādītāji, kas palīdz veikt novērtēšanu. Novērtēšana būtu jāieplāno un jāīsteno tādējādi, lai tā sniegtu noderīgu informāciju lēmumu pieņēmējiem, ņemot vērā politiskos apstākļus, programmas ierobežojumus un pieejamos resursus. Novērtēšanas rezultāti būtu jāizmanto, lai uzlabotu politikas izstrādi.
Sērijveida uzņēmēji
uzņēmēji, kas veiksmīgi izveido uzņēmumus un pārdod tos, kamēr tie vēl ir jauni uzņēmumi, nevis vada uzņēmumu visā tā dzīves ciklā.
Sociālais kapitāls
vērtība, kāda ir sociālajiem tīkliem, kuros iesaistīta ģimene, draugi, kolēģi, kā arī biznesa un personīgās kontaktpersonas, kas palīdz iegūt iespējas. Uzņēmējdarbībā sociālais kapitāls sniedz pieeju zināšanām, klientu, piegādātāju un profesionālā atbalsta tīkliem un tādējādi var palielināt personas izredzes gūt panākumus uzņēmējdarbībā.
Uzņēmējdarbības attīstības pakalpojumi
pakalpojumi, kuru mērķis ir uzlabot uzņēmuma veiktspēju, uzlabojot tā konkurētspēju un piekļuvi tirgiem. Atbalsta pakalpojumi parasti ietver apmācību, mentoringu, koučingu, konsultācijas, palīdzību mārketinga jautājumos, informācijas sniegšanu, palīdzību tehnoloģiju attīstības un nodošanas jomā un tīklu veidošanu. Tiek aptverti gan stratēģiski (vidēja termiņa līdz ilgtermiņa jautājumi, kas uzlabo veiktspēju), gan operatīvi (ikdienas) jautājumi.
Uzņēmējdarbības konsultācijas
uzņēmējdarbības attīstīšanas pakalpojumu veids, kura ietvaros tiek sniegti profesionāli padomi. Plaši izplatīta pieeja ir piedāvāt uzņēmējdarbības konsultāciju pakalpojumus kā daļu no integrētas atbalsta shēmas un noteikt, ka uzņēmējdarbības konsultāciju apmeklēšana ir priekšnoteikums finanšu atbalsta saņemšanai.
Uzņēmējdarbības prasmes
tehnisko prasmju, uzņēmuma vadības prasmju un personisko prasmju, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai un veikšanai, kopums. Piemēram, tās ietver komandas veidošanu, pārrunu organizēšanu, stratēģijas izstrādi, finanšu plānošanu un mārketingu.