Skip to main content

Podpiranje premalo zastopanih in prikrajšanih skupin v podjetništvu

01
Ni začeto
02
Ni začeto
03
Ni začeto
04
Ni začeto
05
Ni začeto
06
Ni začeto
Vsak modul ocenite na lestvici od 0 do 10. Če nimate odgovora ali če vprašanje za vaš kontekst ni pomembno, postavite kazalec na „Ni odgovora“ na levi strani lestvice.
Pomoč

Spodbujanje vključujoče podjetniške kulture

Krepitev ozaveščenosti o možnem podjetništvu, kot alternativi odvisne zaposlitve, je prvi korak sploh k odpiranju podjetništva za vse. Ta modul pokriva metode promocije, kot so ciljno usmerjene kampanje ozaveščanja, izobraževanje in uporaba vzornikov.
Underrepresented Quiz Culture
1.1 Podjetništvo je močno spodbujano v družbi.
NIZKA OCENA
VISOKA OCENA
Visoka ocena vključuje:
 • Podjetništvo se spodbuja kot rentabilna dejavnost za najrazličnejše ljudi (npr. za ljudi različnih spolov, starosti, narodnih pripadnosti, z različnimi statusi invalidnosti), vključno s premalo zastopanimi in prikrajšanimi skupinami.
 • Ustvari se pozitivna podoba podjetništva v premalo zastopanih in prikrajšanih skupinah.
 • Sporoča se gospodarski učinek podjetništva, ki ga poganjajo premalo zastopane in prikrajšane skupine.
 • Za izpostavljanje podjetnikov iz premalo zastopanih in prikrajšanih skupin se uporabljajo zgodbe o uspehu, vzorniki in podjetniške nagrade.
 • Dejavni ukrepi na trgu dela vključujejo podporne ukrepe za ustvarjanje poslovnih priložnosti za premalo zastopane in prikrajšane skupine.
1.2 Spodbuja se podjetništvo za različne profile premalo zastopanih in prikrajšanih skupin.
NIZKA OCENA
VISOKA OCENA
Visoka ocena vključuje:
 • V navdih osebam iz premalo zastopanih in prikrajšanih skupin se uporabljajo kampanje, zgodbe o uspehu, vzorniki in podjetniške nagrade.
 • Oblikujejo se sporočila za različne profile premalo zastopanih in prikrajšanih skupin, na primer za ženske, nedavne priseljence, Rome, osebe z invalidnostjo, mlajše in starejše osebe.
 • Za obveščanje o vlogi tveganja v podjetništvu se uporabljajo ustrezna sporočila.
 • Za povezovanje z različnimi premalo zastopanimi in prikrajšanimi skupinami se uporabljajo različni mediji in spletni kanali.
1.3 Ciljne kampanje spodbujajo podjetništvo v premalo zastopanih in prikrajšanih skupinah pri ključnih vzornikih.
NIZKA OCENA
VISOKA OCENA
Visoka ocena vključuje:
 • Ciljne kampanje seznanjajo poklicne svetovalce, javne zavode za zaposlovanje in sindikate o potencialu podjetništva za ljudi z raznolikimi profili, vključno z ljudmi v premalo zastopanih in prikrajšanih skupinah.
 • Ustvarja se pozitivna podoba podjetništva oseb v premalo zastopanih in prikrajšanih skupinah.
 • Za doseg ključnih vzornikov potencialnih podjetnikov iz premalo zastopanih in prikrajšanih skupin se uporabljajo ustrezni mediji in spletni kanali.
1.4 Formalna izobrazba ustvarja pozitiven odnos do podjetništva.
NIZKA OCENA
VISOKA OCENA
Visoka ocena vključuje:
 • Podjetništvo je predstavljeno pozitivno v okviru obveznega učnega načrta v šolah.
 • Izobraževanje na področju podjetništva zajema raznolike podjetniške dejavnosti in modele (npr. podjetništvo s krajšim delovnim časom, socialno podjetništvo) ter izpostavlja raznovrstne podjetnike (različnih spolov, narodne pripadnosti, starosti, z različnimi statusi invalidnosti itd.).
 • Učitelji so deležni usposabljanja v zvezi z izvajanjem učnih načrtov na področju podjetništva.
 • Študente se spodbuja, da razmislijo o podjetništvu kot o svoji poklicni poti.
1.5 Spremljanje in ocenjevanje se uporabljata za presojo vpliva na dejavnosti za spodbujanje podjetništva v premalo zastopanih in prikrajšanih skupinah.
NIZKA OCENA
VISOKA OCENA
Visoka ocena vključuje:
 • Za povezovanje s premalo zastopanimi in prikrajšanimi skupinami se določijo izmerljivi cilji.
 • Izvajajo se spremljanje in vmesna vrednotenja za zagotavljanje, da so promocijske dejavnosti na dobri poti, da dosežejo svoje posamične in splošne cilje za različne premalo zastopane in prikrajšane skupine.
 • Promocijske dejavnosti so prilagojene tako, da zajemajo rezultate spremljanja in vmesnega vrednotenja.
 • Izvajajo se naknadna vrednotenja za merjenje učinka dejavnosti za spodbujanje podjetništva pri premalo zastopanih in prikrajšanih skupinah, o rezultatih pa se veliko poroča.
 • Veliko se poroča o rezultatih spremljanja in vrednotenja, uporablja pa se jih za izboljšanje kampanj ozaveščanja.
Pomoč za ta modul
Smernice:
Glosar:
Dejavni ukrepi na trgu dela
ukrepi za pomoč brezposelnim in drugim pri udeležbi na trgu dela. Ti ukrepi običajno vključujejo posredništvo na področju delovnih mest (usklajevanje prostih delovnih mest z iskalci zaposlitve), usposabljanje (za nadgradnjo in prilagoditev spretnosti iskalcev zaposlitve) ter neposredno ustvarjanje delovnih mest (bodisi za zaposlovanjem v javnem sektorju bodisi s subvencioniranjem dela v zasebnem sektorju).
Doseg
sistematični poskus zagotavljanja storitev prek običajnih omejitev za dosego določenih segmentov skupnosti. Storitve dosega se lahko uporabljajo za povečanje prepoznavnosti (osnovnejših) storitev in za seznanjanje ljudi z njihovim opravljanjem. Storitve dosega se lahko uporabljajo tudi za dosego in vključevanje določenih skupin in tistih, ki običajno ne uporabljajo osnovnih storitev. Eden od pristopov vključuje opravljanje storitev tam, kamor ljudje iz ciljnih skupin že hodijo (npr. občinski, mladinski centri, cerkve, nakupovalna središča), namesto da bi bila vzpostavljena pisarna za doseg, kamor bi se poskusilo pritegniti ljudi.empting to attract people to it.
Izpodrivanje
obseg, v katerem subvencionirana podjetja prevzemajo posle nesubvencioniranim podjetjem in izpodrivajo njihovo zaposlovanje.
Jamstva za posojila
zaveza tretje osebe, da bo krila del izgub, povezanih z neodplačilom posojila. Jamstvo lahko zagotovi vlada in/ali združenje zasebnih podjetij. Podpira ga sklad, ki deluje kot zavarovanje.teral.
Mentorstvo
profesionalni odnos, v katerem izkušena oseba (mentor) pomaga drugi osebi (varovancu) pri razvoju spretnosti in znanja, ki bodo okrepili poklicno in osebno rast manj izkušene osebe. Ti odnosi so običajno dolgotrajnejši kot odnosi usmerjanja.
Nepotrebne izgube
obseg, v katerem bi udeleženci ustanovili novo podjetje brez subvencije. Ker na vedenje teh „neproduktivnih udeležencev“ ne vpliva sistem, njihova udeležba ne prispeva k ekonomski vrednosti, ki jo sistem ustvarja, temveč vključuje javni izdatek. Socialni strošek tega izdatka je vsota stroškov izkrivljanja ali presežnega bremena davka, ki ga financira.
Ocena
cilj ocene je meriti pomen, vpliv, uspešnost in učinkovitost programa ali političnega ukrepa. Ocene so lahko kvalitativne, kvantitativne ali pa kombinacija obeh. Uspešne ocene se načrtujejo med oblikovanjem politike, kazalniki pa se zbirajo v času celotnega izvajanja za vključitev v oceno. Ocena mora biti oblikovana in izvedena tako, da zagotavlja koristne informacije oblikovalcem politik glede na politične okoliščine, programske omejitve in razpoložljiva sredstva. Rezultate ocene bi bilo treba uporabiti za izboljšanje oblikovanja politike.ove policy design.
Podjetniške spretnosti
kombinacija tehničnih spretnosti, spretnosti vodenja podjetja in osebnih spretnosti, potrebnih za ustanovitev podjetja, njegovo poslovanje in samozaposlitev. Vključujejo denimo krepitev skupinskega duha, pogajanja, razvoj strategije, finančno načrtovanje in trženje. planning, and marketing.
Podjetniški inkubatorji
ustanova, zasnovana za podporo ustanavljanja in rast podjetniških družb z vrsto sredstev in storitev podjetniške pomoči, ki se nudi tako neposredno v inkubatorju kot tudi prek njegovega omrežja stikov. Inkubatorji se razlikujejo po načinu zagotavljanja storitev, po svoji organizacijski strukturi in po vrsti s svojih strank. Medtem ko obstajajo navidezni/spletni inkubatorji, pa večino programov prirejajo novoustanovljena podjetja v svojih poslovnih prostorih omejen čas. Uspešen zaključek programa podjetniškega inkubatorja povečuje verjetnost, da bo novoustanovljeno podjetje preživelo in raslo.
Poslovno svetovanje
vrsta storitve podjetniškega razvoja, ki zagotavlja strokovno svetovanje. Cilj skupnega pristopa je ponuditi storitve podjetniškega svetovanja kot del vključenih sistemov podpore, s podjetniškim svetovanjem pa pogojevati prejemanje finančne pomoči.
Serijski podjetniki
podjetniki, ki so uspešno ustanovili podjetja in jih prodali v času svoje mladosti, namesto da bi jih vodili svoje celo življenje.rather than operating a business over its full life cycle.
Socialni kapital
vrednost socialnih omrežij, vključno z družinskimi, prijateljskimi, kolegialnimi ter poslovnimi in zasebnimi stiki, prek katerih poteka prejem priložnosti. Na področju podjetništva socialni kapital zagotavlja dostop do znanja, omrežij strank, dobaviteljev in strokovne podpore in lahko zato poveča posameznikove obete poslovni uspeh.
Storitve podjetniškega razvoja
cilj teh storitev je izboljšati uspešnost podjetja z izboljšanjem njegove konkurenčne sposobnosti in spodobnosti dostopanja do trgov. Podporne storitve običajno vključujejo usposabljanje, mentorstvo, usmerjanje, svetovanje, pomoč pri trženju, informacije, tehnološki razvoj in dodeljevanje pomoči in mreženje. Vključena so tako strateška (srednje- do dolgoročna vprašanja, ki izboljšujejo uspešnost) kot tudi operativna (vsakodnevna) vprašanja.
Usmerjanje
običajno kratkotrajen odnos, katerega cilj je razviti spretnosti podjetnika. Gre za sodelovalni proces, v katerem imajo udeleženci jasno opredeljene vloge. Usmerjevalec je odgovoren za razvoj kratkoročnih ciljev in vodenje klienta proti ciljem, tako da mu zagotavlja konstruktivne povratne informacije. Klient je odgovoren za snovanje zamisli in možnosti, ukrepanje za dosego cilja in poročanje o napredku.ng progress.
Vzorniki
izkušeni podjetnik, ki lahko navdihne druge pri ustanovitvi podjetja ali dejavnostih samozaposlovanja.ployment activities.