Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αυτοαξιολόγηση για την υποστήριξη των ανέργων στον τομέα της επιχειρηματικότητας

01
Δεν ξεκίνησε
02
Δεν ξεκίνησε
03
Δεν ξεκίνησε
04
Δεν ξεκίνησε
05
Δεν ξεκίνησε
06
Δεν ξεκίνησε
Αξιολογήστε την κάθε ενότητα με κλίμακα βαθμολογίας από το 0 έως το 10. Αν δεν έχετε απάντηση ή αν η ερώτηση δεν αφορά το δικό σας πλαίσιο, τοποθετήστε τον δρομέα στην επιλογή «Καμία απάντηση» που βρίσκεται στο αριστερό τμήμα της κλίμακας.
Βοήθεια

Προώθηση μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας χωρίς αποκλεισμούς

Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες της επιχειρηματικότητας ως εναλλακτικής λύσης στην εξαρτημένη απασχόληση αποτελεί το πρώτο βήμα για το άνοιγμα της επιχειρηματικότητας σε όλους. Η παρούσα ενότητα καλύπτει μεθόδους προώθησης, όπως στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εκπαίδευση και χρήση προτύπων προς μίμηση.
Unemployed Quiz Culture
1.1 Η κοινωνία προωθεί ευρέως την επιχειρηματικότητα για τους ανέργους.
ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΥΨΗΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η υψηλή βαθμολογία περιλαμβάνει τα εξής:
 • Προωθείται η επιχειρηματικότητα ως βιώσιμη δραστηριότητα για τους ανέργους και τα άτομα εκτός εργασίας.
 • Δημιουργείται θετική εικόνα για το επιχειρηματικό δυναμικό στους ανέργους.
 • Υπάρχει ενημέρωση για τον οικονομικό αντίκτυπο της επιχειρηματικότητας που οφείλεται στους ανέργους.
 • Χρησιμοποιούνται επιτυχημένες ιστορίες, παραδείγματα προς μίμηση και βραβεία επιχειρηματικότητας για να αναδείξουν επιχειρηματίες που προέρχονται από διάφορα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών που υπήρξαν άνεργοι.
 • Στα ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας περιλαμβάνονται μέτρα στήριξης της δημιουργίας επιχειρήσεων για τους ανέργους.
1.2 Προωθείται η επιχειρηματικότητα σε διαφορετικά προφίλ ανέργων.
ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΥΨΗΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η υψηλή βαθμολογία περιλαμβάνει τα εξής:
 • Χρησιμοποιούνται εκστρατείες, επιτυχημένες ιστορίες, παραδείγματα προς μίμηση και βραβεία επιχειρηματικότητας για να παρακινήσουν τους ανέργους και να αναδείξουν επιχειρηματίες που προέρχονται από διάφορα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών που υπήρξαν άνεργοι.
 • Τα μηνύματα προσαρμόζονται ανάλογα με τα διάφορα προφίλ των ανέργων, π.χ. πτυχιούχοι και άτομα που εγκατέλειψαν το σχολείο.
 • Χρησιμοποιούνται κατάλληλα ενημερωτικά μηνύματα για τον ρόλο του κινδύνου στον τομέα της επιχειρηματικότητας.
 • Χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα και διαδικτυακά κανάλια για την προσέγγιση των ανέργων.
1.3 Στοχευμένες εκστρατείες προάγουν την επιχειρηματικότητα από ανέργους σε καίρια άτομα που αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση.
ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΥΨΗΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η υψηλή βαθμολογία περιλαμβάνει τα εξής:
 • Στοχευμένες εκστρατείες ενημερώνουν τους συμβούλους σταδιοδρομίας, τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για το δυναμικό της επιχειρηματικότητας
 • Δημιουργείται θετική εικόνα για την επιχειρηματικότητα από τους ανέργους.
 • Χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα και διαδικτυακά κανάλια για την προσέγγιση καίριων ατόμων που αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση και για την ενημέρωσή τους για υποψήφιους επιχειρηματίες που προέρχονται από ποικίλες ομάδες ανέργων.
1.4 Η τυπική εκπαίδευση δημιουργεί θετική στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα.
ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΥΨΗΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η υψηλή βαθμολογία περιλαμβάνει τα εξής:
 • Η επιχειρηματικότητα παρουσιάζεται με θετικό τρόπο στα υποχρεωτικά προγράμματα σπουδών των σχολείων.
 • Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα καλύπτει ευρεία γκάμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μοντέλων, π.χ. επιχειρηματικότητα μερικής απασχόλησης, κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 • Οι καθηγητές των προγραμμάτων σπουδών με αντικείμενο την επιχειρηματικότητα λαμβάνουν σχετική κατάρτιση.
 • Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εξετάζουν την επιχειρηματικότητα ως επιλογή σταδιοδρομίας.
1.5 Χρησιμοποιούνται δράσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης για την εκτίμηση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων προώθησης της επιχειρηματικότητας στους ανέργους.
ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΥΨΗΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η υψηλή βαθμολογία περιλαμβάνει τα εξής:
 • Αναλαμβάνονται δράσεις παρακολούθησης και ενδιάμεσης αξιολόγησης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες προώθησης βρίσκονται σε σωστή πορεία για να επιτύχουν τους στόχους τους.
 • Οι δραστηριότητες προώθησης προσαρμόζονται ώστε να συνυπολογίζουν τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της ενδιάμεσης αξιολόγησης.
 • Διενεργούνται εκ των υστέρων αξιολογήσεις για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων προώθησης της επιχειρηματικότητας που απευθύνονται στους ανέργους, και τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται ευρέως.
 • Τα αποτελέσματα των δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης δημοσιοποιούνται ευρέως και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των εκστρατειών ευαισθητοποίησης.
Βοήθεια για αυτήν την ενότητα
Σημειώματα καθοδήγησης:
Γλωσσάριο:
Business counselling
ένα είδος ανάπτυξης επιχειρήσεων με την προσφορά επαγγελματικών συμβουλών. Μια κοινή προσέγγιση είναι η προσφορά υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων στο πλαίσιο ολοκληρωμένων προγραμμάτων στήριξης και το να καθίσταται η συμβουλευτική επιχειρήσεων απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οικονομικής στήριξης.
«Κατά συρροήν» επιχειρηματίες
επιχειρηματίες οι οποίοι συστήνουν διαδοχικά επιχειρήσεις και τις πωλούν όσο είναι νέοι αντί να εκμεταλλεύονται μια επιχείρηση καθ'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.
Αξιολόγηση
ο στόχος της αξιολόγησης είναι η μέτρηση της συνάφειας, του αντικτύπου, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας ενός προγράμματος ή μιας δράσης πολιτικής. Οι αξιολογήσεις μπορεί να είναι ποιοτικές, ποσοτικές ή συνδυασμός των δύο. Σχεδιάζονται πετυχημένες αξιολογήσεις κατά τη φάση σχεδιασμού της πολιτικής και συλλέγονται δείκτες καθ'όλη τη διάρκεια της υλοποίησης για να τροφοδοτείται η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται έτσι ώστε να παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, δεδομένων των πολιτικών περιστάσεων, των περιορισμών του προγράμματος και των διαθέσιμων πόρων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του σχεδιασμού πολιτικής.
Δεξιότητες επιχειρηματικότητας
ένας συνδυασμός τεχνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων διοίκησης επιχειρήσεων και προσωπικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη σύσταση μιας επιχείρησης και τη δραστηριοποίηση στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, ικανότητες διαπραγμάτευσης, ανάπτυξη στρατηγικής, χρηματοδοτικό σχεδιασμό και μάρκετινγκ.
Εγγυήσεις δανείων
ανάληψη υποχρέωσης από τρίτο μέρος για την κάλυψη ενός τμήματος των απωλειών που σχετίζονται με ένα επισφαλές δάνειο. Μπορεί να παρασχεθεί από την κυβέρνηση ή/και από ιδιωτική επιχειρηματική ένωση. Υποστηρίζεται από ένα ταμείο που λειτουργεί ως εχέγγυο.
Εκκολαπτήρια επιχειρήσεων
εγκαταστάσεις σχεδιασμένες έτσι ώστε να στηρίζουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω πολυάριθμων πόρων και υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων, που προσφέρονται είτε απευθείας στο εκκολαπτήριο είτε μέσω του δικτύου επαφών του. Τα εκκολαπτήρια ποικίλλουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ως προς την οργανωτική τους δομή και ως προς τους τύπους πελατών που εξυπηρετούν. Μολονότι υπάρχουν εικονικά/διαδικτυακά εκκολαπτήρια, τα περισσότερα προγράμματα φιλοξενούν νεοφυείς επιχειρήσεις στις εγκαταστάσεις τους για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός προγράμματος εκκόλαψης επιχειρήσεων αυξάνει την πιθανότητα να επιβιώσει και να αναπτυχθεί μια νεοφυής επιχείρηση.
Ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας
μέτρα για την παροχή βοήθειας σε ανέργους και άλλα άτομα προκειμένου να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν συνήθως υπηρεσίες συμβούλων απασχόλησης (αντιστοίχιση θέσεων εργασίας με αιτούντες εργασία), κατάρτιση (για την αναβάθμιση και την προσαρμογή των δεξιοτήτων των υποψηφίων για πρόσληψη) και άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας (είτε απασχόληση στον δημόσιο τομέα είτε επιδοτούμενη εργασία στον ιδιωτικό τομέα).
Εποπτεία
μια επαγγελματική σχέση κατά την οποία ένα έμπειρο άτομο (ο μέντορας) βοηθάει ένα άλλο (τον καθοδηγούμενο) να αναπτύξει δεξιότητες και γνώσεις που θα ενισχύουν την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου με τη λιγότερη εμπειρία. Οι σχέσεις αυτές είναι συνήθως πιο μακροπρόθεσμες από τη σχέση καθοδήγησης.
Καθαρή απώλεια ευημερίας
ο βαθμός στον οποίο οι συμμετέχοντες θα είχαν κατορθώσει να συστήσουν μια νέα επιχείρηση χωρίς την επιδότηση. Καθώς η συμπεριφορά αυτών των «συμμετεχόντων μη αποδοτικής δαπάνης» δεν επηρεάζεται από το πρόγραμμα, η συμμετοχή τους δεν συμβάλλει στην οικονομική αξία που παράγει το πρόγραμμα αλλά ενέχει δημόσια δαπάνη. Το κοινωνικό κόστος αυτής της δαπάνης είναι το άθροισμα του στρεβλωτικού κόστους ή της υπερβολικής επιβάρυνσης του φόρου που το χρηματοδοτεί.
Καθοδήγηση
μια βραχυπρόθεσμη συνήθως σχέση που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός επιχειρηματία. Πρόκειται για μια συνεργατική διαδικασία στην οποία οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν σαφώς καθορισμένους ρόλους. Ο καθοδηγητής είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμων στόχων και για την καθοδήγηση του καθοδηγούμενου προς την επίτευξη των στόχων παρέχοντας εποικοδομητική ανάδραση. Ο καθοδηγούμενος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση ιδεών και επιλογών, την ανάληψη δράσης για την επίτευξη του στόχου και την υποβολή εκθέσεων προόδου.
Κοινωνικό κεφάλαιο
η αξία των κοινωνικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας, των φίλων, των συναδέλφων και των επαγγελματικών και προσωπικών επαφών, μέσω των οποίων προσφέρονται ευκαιρίες. Στον τομέα της επιχειρηματικότητας, το κοινωνικό κεφάλαιο παρέχει πρόσβαση σε γνώση, δίκτυα πελατών, προμηθευτές και επαγγελματική στήριξη, και μπορεί συνεπώς να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας ενός ατόμου στον επαγγελματικό τομέα.
Μετατόπιση
: ο βαθμός στον οποίο οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις παίρνουν δουλειά από μη επιδοτούμενες επιχειρήσεις και μετατοπίζουν την απασχόληση σε μη επιδοτούμενες επιχειρήσεις.
Παραδείγματα προς μίμηση
ένας έμπειρος επιχειρηματίας που μπορεί να ενθαρρύνει άλλα άτομα να προβούν σε δραστηριότητες σύστασης επιχειρήσεων ή αυτοαπασχόλησης.
Προβολή
μια συστηματική προσπάθεια παροχής υπηρεσιών πέραν των συμβατικών ορίων για την προσέγγιση συγκεκριμένων τμημάτων μιας κοινότητας. Υπηρεσίες προβολής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της προβολής αναφορικά με (πιο συνήθεις) υπηρεσίες και για την ενημέρωση του κοινού για την παροχή της υπηρεσίας. Υπηρεσίες προβολής μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την προσέγγιση και προσέλκυση συγκεκριμένων ομάδων και ατόμων που τείνουν να μην χρησιμοποιούν συνήθεις υπηρεσίες. Μία προσέγγιση είναι η παροχή υπηρεσιών σε τοποθεσίες όπου συχνάζουν ήδη άτομα τα οποία ανήκουν στις ομάδες στόχους (π.χ. πολιτιστικά κέντρα, κέντρα νεολαίας, τόποι λατρείας, εμπορικά κέντρα) παρά η δημιουργία ενός γραφείου προβολής και η προσπάθεια προσέλκυσης του κοινού εκεί.
Υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων
πρόκειται για υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησης βελτιώνοντας τις ικανότητες ανταγωνισμού και πρόσβασης της επιχείρησης στις αγορές. Οι υπηρεσίες στήριξης περιλαμβάνουν συνήθως κατάρτιση, εποπτεία, καθοδήγηση, συμβουλευτική, βοήθεια στον τομέα του μάρκετινγκ, πληροφόρηση, βοήθεια ως προς την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας και δικτύωση. Περιλαμβάνονται τόσο στρατηγικά (μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα ζητήματα που βελτιώνουν τις επιδόσεις) όσο και επιχειρησιακά (καθημερινά) ζητήματα.