Pārlekt uz galveno saturu

Pašnovērtējums par atbalstu bezdarbniekiem uzņēmējdarbībā

01
Nav uzsākts
02
Nav uzsākts
03
Nav uzsākts
04
Nav uzsākts
05
Nav uzsākts
06
Nav uzsākts
Novērtējiet katru moduli skalā no 0 līdz 10. Ja jums nav atbildes vai jautājums neatbilst jūsu situācijai, novietojiet kursoru uz „Nav atbildes” skalas kreisajā pusē.
Palīdzība

Iekļaujošas uzņēmējdarbības kultūras veicināšana

Informēšana par uzņēmējdarbības potenciālu būt alternatīvai atkarīgai nodarbinātībai ir pirmais solis ceļā uz uzņēmējdarbības atvērtību visiem. Šajā modulī ir ietvertas veicināšanas metodes, piemēram, mērķtiecīgas izpratnes veidošanas kampaņas, izglītība un lomu modeļu izmantošana.
Unemployed Quiz Culture
1.1 Sabiedrībā plaši tiek veicinātas uzņēmējdarbības iespējas bezdarbniekiem.
ZEMS REZULTĀTS
AUGSTS REZULTĀTS
Augsts rezultāts:
 • Uzņēmējdarbība tiek veicināta kā dzīvotspējīga aktivitāte bezdarbniekiem un cilvēkiem, kas nestrādā.
 • Bezdarbnieku vidū ir izveidots pozitīvs uzņēmējdarbības potenciāla tēls.
 • Tiek sniegta informācija par to, kā bezdarbnieki var ietekmēt uzņēmējdarbību.
 • Tiek izmantoti veiksmes stāsti, piemēri, kam sekot, un uzņēmējdarbības balvas, lai iepazīstinātu ar uzņēmējiem no ļoti dažādām vidēm, tostarp ar tādiem, kuri ir bijuši bezdarbnieki.
 • Aktīvos darba tirgus pasākumos ir iekļauts atbalsts bezdarbniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.
1.2 Tiek veicināta dažādu profilu bezdarbnieku uzņēmējdarbība.
ZEMS REZULTĀTS
AUGSTS REZULTĀTS
Augsts rezultāts:
 • Tiek izmantoti veiksmes stāsti, piemēri, kam sekot, un uzņēmējdarbības balvas, lai iepazīstinātu ar uzņēmējiem no ļoti dažādām vidēm, tostarp ar tādiem, kuri ir bijuši bezdarbnieki.
 • Vēstījumi tiek sagatavoti dažādu profilu bezdarbniekiem, piemēram, skolu absolventiem un priekšlaicīgi mācības pārtraukušajiem.
 • Tiek izmantota atbilstīga informācija, lai informētu par riska nozīmi uzņēmējdarbībā.
 • Lai sasniegtu bezdarbniekus, tiek izmantoti atbilstīgi saziņas līdzekļi un tiešsaistes kanāli.
1.3 Mērķtiecīgas kampaņas veicina bezdarbnieku īstenotu uzņēmējdarbību kā piemēru, kam sekot.
ZEMS REZULTĀTS
AUGSTS REZULTĀTS
Augsts rezultāts:
 • Mērķtiecīgas kampaņas informē karjeras konsultantus, valsts nodarbinātības dienestus un biedrības par uzņēmējdarbības iespējām.
 • Tiek veidots pozitīvs bezdarbnieku īstenotas uzņēmējdarbības tēls.
 • Lai parādītu piemērus, kam sekot, tiek izmantoti saziņas līdzekļi un tiešsaistes kanāli, kas ir piemēroti potenciālajiem uzņēmējiem no dažādām bezdarbnieku grupām.
1.4 Formālās izglītības iestādes veido pozitīvu attieksmi pret uzņēmējdarbību.
ZEMS REZULTĀTS
AUGSTS REZULTĀTS
Augsts rezultāts:
 • Obligātās izglītības mācību programmā uzņēmējdarbība tiek rādīta pozitīvā gaismā.
 • Izglītība uzņēmējdarbības jomā ietver plašu klāstu uzņēmējdarbības aktivitāšu un modeļu, piemēram, nepilna laika uzņēmējdarbību, sociālo uzņēmējdarbību.
 • Skolotāji tiek apmācīti, kā īstenot uzņēmējdarbības mācību programmas.
 • Studenti tiek iedrošināti kā karjeras iespēju apsvērt uzņēmējdarbību.
1.5 Lai izvērtētu uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu ietekmi uz bezdarbniekiem, tiek izmantota pārraudzība un novērtēšana.
ZEMS REZULTĀTS
AUGSTS REZULTĀTS
Augsts rezultāts:
 • Tiek veikta pārraudzība un starpposma izvērtēšana, lai nodrošinātu, ka veicināšanas pasākumi ir atbilstīgi, lai sasniegtu to mērķus.
 • Veicināšanas pasākumi ir pielāgoti, ņemot vērā pārraudzības un starpposma izvērtējuma rezultātus.
 • Tiek veikta ex post izvērtēšana, lai novērtētu bezdarbniekiem adresētu uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu ietekmi, un tiek plaši ziņots par rezultātiem.
 • Par pārraudzības un izvērtēšanas rezultātiem tiek plaši ziņots, un tos izmanto, lai uzlabotu informētības paaugstināšanas kampaņas.
Palīdzība šim modulim
Norādes:
Glosārijs:
Aizdevuma garantijas
trešās personas apņemšanās segt daļu no zaudējumiem, kas saistīti ar aizdevuma neatdošanu. Tās var sniegt valdība un/vai privāta uzņēmējdarbības asociācija. Tās tiek atbalstītas no fonda, kas darbojas kā nodrošinājums.
Aizstāšana
līmenis, līdz kuram subsidētie uzņēmumi pārņem uzņēmējdarbību no nesubsidētiem uzņēmumiem un aizstāj tajos nodarbinātos.
Aktīvie darba tirgus pasākumi
atbalsta pasākumi bezdarbnieku un citu personu līdzdalības veicināšanai darba tirgū. Parasti šie pasākumi ietver starpniecības pakalpojumus darba meklēšanā (atbilstīgu vakanču piemeklēšanu darba meklētājiem), apmācību (lai uzlabotu un pielāgotu darba meklētāju prasmes) un darbavietu izveidošanu tiešā veidā (vai nu publiskajā sektorā, vai subsidējot darbu privātajā sektorā).
Biznesa inkubatori
vietas, kas paredzētas, lai atbalstītu uzņēmumu izveidi un izaugsmi, izmantojot virkni uzņēmējdarbības atbalsta resursu un pakalpojumu, kuri tiek piedāvāti gan tieši inkubatorā, gan izmantojot tā kontaktpersonu tīklu. Inkubatori atšķiras pēc savu pakalpojumu sniegšanas veida, pēc to organizatoriskās struktūras un pēc to apkalpoto klientu veidiem. Lai gan pastāv virtuālie/tiešsaistes inkubatori, lielākajā daļā programmu jaunuzņēmumiem uz ierobežotu laikposmu tiek ierādīta vieta inkubatoru telpās. Biznesa inkubācijas programmas veiksmīga pabeigšana palielina iespējamību, ka jaunuzņēmums izdzīvos un turpinās attīstīties.
Informācijas izplatīšana
sistemātiski centieni sniegt papildu pakalpojumus, lai sasniegtu noteiktus sabiedrības segmentus. Informācijas izplatīšanas pakalpojumus var izmantot, lai paplašinātu (galveno nodrošināto) pakalpojumu darbības jomu un informētu iedzīvotājus par to sniegšanu. Informācijas izplatīšanas pakalpojumus var izmantot arī, lai sasniegtu un iesaistītu konkrētas grupas un tos, kas parasti neizmanto galvenos nodrošinātos pakalpojumus. Viena no pieejām ir sniegt pakalpojumus vietās, kuras cilvēki no mērķa kopienām jau apmeklē (piemēram, kopienu centri, jauniešu centri, dievkalpojumu vietas, iepirkšanās centri), nevis izveidot informācijas izplatīšanas biroju un censties piesaistīt cilvēkus tam.
Koučings
parasti īstermiņa attiecības ar mērķi attīstīt uzņēmēja prasmes. Tas ir sadarbības process, kurā dalībniekiem ir skaidri noteiktas lomas. Koučs ir atbildīgs par īstermiņa mērķu izvirzīšanu un apmācāmā virzīšanu uz mērķu sasniegšanu, sniedzot konstruktīvu vērtējumu. Apmācāmais ir atbildīgs par ideju un iespēju ģenerēšanu, veicot darbības, lai sasniegtu mērķi un ziņotu par panākumiem.
Kravnesības zudums
līmenis, līdz kuram dalībnieki būtu izveidojuši jaunu uzņēmumu bez subsīdiju izmantošanas. Tā kā šo “kravnesības dalībnieku” darbība nenotiek saskaņā ar sistēmu, viņu līdzdalība neveicina sistēmas radīto ekonomisko vērtību, bet ietver publiskos kapitālieguldījumus. Šādu kapitālieguldījumu sociālās izmaksas ir nodokļu, kurus tās finansē, izkropļojošās izmaksas vai pārmērīgais slogs.
Lomu paraugi
pieredzējis uzņēmējs, kas var iedvesmot citus izveidot jaunuzņēmumu un sākt darboties pašnodarbinātu personu statusā.
Mentorings
profesionālas attiecības, kurās pieredzējusi persona (mentors) palīdz citai personai (pieredzes pārņēmējam) attīstīt prasmes un zināšanas, kas veicina mazāk pieredzējušās personas profesionālo un personisko izaugsmi. Šādas attiecības parasti ir ilglaicīgākas nekā koučinga attiecības.
Novērtēšana
novērtēšanas mērķis ir noteikt programmas vai politikas pasākuma atbilstību, ietekmi, iedarbīgumu un efektivitāti. Novērtēšana var būt kvalitatīva, kvantitatīva vai abu apvienojums. Veiksmīga novērtēšana tiek plānota, izstrādājot politiku, un, īstenojot politiku, tiek savākti rādītāji, kas palīdz veikt novērtēšanu. Novērtēšana būtu jāieplāno un jāīsteno tādējādi, lai tā sniegtu noderīgu informāciju lēmumu pieņēmējiem, ņemot vērā politiskos apstākļus, programmas ierobežojumus un pieejamos resursus. Novērtēšanas rezultāti būtu jāizmanto, lai uzlabotu politikas izstrādi.
Sērijveida uzņēmēji
uzņēmēji, kas veiksmīgi izveido uzņēmumus un pārdod tos, kamēr tie vēl ir jauni uzņēmumi, nevis vada uzņēmumu visā tā dzīves ciklā.
Sociālais kapitāls
vērtība, kāda ir sociālajiem tīkliem, kuros iesaistīta ģimene, draugi, kolēģi, kā arī biznesa un personīgās kontaktpersonas, kas palīdz iegūt iespējas. Uzņēmējdarbībā sociālais kapitāls sniedz pieeju zināšanām, klientu, piegādātāju un profesionālā atbalsta tīkliem un tādējādi var palielināt personas izredzes gūt panākumus uzņēmējdarbībā.
Uzņēmējdarbības attīstības pakalpojumi
pakalpojumi, kuru mērķis ir uzlabot uzņēmuma veiktspēju, uzlabojot tā konkurētspēju un piekļuvi tirgiem. Atbalsta pakalpojumi parasti ietver apmācību, mentoringu, koučingu, konsultācijas, palīdzību mārketinga jautājumos, informācijas sniegšanu, palīdzību tehnoloģiju attīstības un nodošanas jomā un tīklu veidošanu. Tiek aptverti gan stratēģiski (vidēja termiņa līdz ilgtermiņa jautājumi, kas uzlabo veiktspēju), gan operatīvi (ikdienas) jautājumi.
Uzņēmējdarbības konsultācijas
uzņēmējdarbības attīstīšanas pakalpojumu veids, kura ietvaros tiek sniegti profesionāli padomi. Plaši izplatīta pieeja ir piedāvāt uzņēmējdarbības konsultāciju pakalpojumus kā daļu no integrētas atbalsta shēmas un noteikt, ka uzņēmējdarbības konsultāciju apmeklēšana ir priekšnoteikums finanšu atbalsta saņemšanai.
Uzņēmējdarbības prasmes
tehnisko prasmju, uzņēmuma vadības prasmju un personisko prasmju, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai un veikšanai, kopums. Piemēram, tās ietver komandas veidošanu, pārrunu organizēšanu, stratēģijas izstrādi, finanšu plānošanu un mārketingu.