Přejít k hlavnímu obsahu

Podpora mladých lidí v podnikání – sebehodnocení

01
Nebylo zahájeno
02
Nebylo zahájeno
03
Nebylo zahájeno
04
Nebylo zahájeno
05
Nebylo zahájeno
06
Nebylo zahájeno
Proveďte hodnocení pro každý modul na stupnici od 0 do 10. Pokud nedokážete odpovědět nebo otázka není ve vašem kontextu relevantní, posuňte kurzor na možnost „Bez odpovědi“ na levé straně stupnice.
Nápověda

Podporování inkluzivní podnikatelské kultury

Zvýšení povědomí o možnosti podnikat jako alternativy k závislé výdělečné činnosti je prvním krokem ke zpřístupnění podnikání všem. Tento modul se týká metod propagace, například cílené osvětové kampaně, vzdělávání a využívání vzorů.
Youth Quiz Culture
1.1 Podnikání mladých lidí je ve společnosti široce propagováno.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • Podnikání je propagováno jako rentabilní činnost pro mladé lidi.
 • Vytváří se pozitivní obraz mladých podnikatelů.
 • Předávají se informace o ekonomickém dopadu podnikání mladých lidí.
 • K prezentaci příkladů mladých podnikatelů pocházejících z nejrůznějších prostředí a podnikajících s nejrůznějšími druhy podniků jsou používány příběhy o úspěchu, vzory a podnikatelské ceny.
 • Aktivní opatření na trhu práce zahrnují podpůrná opatření pro mladé lidi, pokud jde o zakládání podniků.
1.2 Podnikání je propagováno u mladých lidí s různými profily.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • K inspiraci mladých lidí a prezentaci příkladů mladých podnikatelů pocházejících z nejrůznějších prostředí a podnikajících s nejrůznějšími druhy podniků jsou používány kampaně, příběhy o úspěchu, vzory a podnikatelské ceny.
 • Zprávy jsou přizpůsobeny pro různé profily mladých lidí.
 • Používají se vhodné zprávy pro informování o roli rizika v podnikání.
 • K oslovení mladých lidí se používají vhodná média a online kanály.
1.3 Kampaně propagující podnikání mladých lidí jsou zacíleny na hlavní vzory.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • O podnikání mladých lidí informují rodiče a učitele cílené kampaně.
 • Vytváří se pozitivní obraz podnikání mladých lidí.
 • K oslovení hlavních vzorů jsou používána vhodná média a online kanály.
1.4 Formální vzdělání buduje u studentů pozitivní přístup k podnikání.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • Podnikání je v rámci povinných předmětů na škole prezentováno pozitivně.
 • Vzdělávání k podnikavosti pokrývá celou řadu podnikatelských činností a modelů, např. podnikání na částečný úvazek, sociální podnikání.
 • Učitelé procházejí odbornou přípravou, pokud jde o výuku podnikání.
1.5 Monitorování a hodnocení se používají k vyhodnocení dopadu aktivit v oblasti propagace podnikání mladých lidí.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • Probíhá monitorování a hodnocení v polovině období, čímž se zajistí, že propagační aktivity jsou na správné cestě a dosáhnou stanovených dílčích i celkových cílů.
 • Propagační aktivity se s ohledem na výsledky monitorování a hodnocení v polovině období upravují.
 • Probíhají hodnocení ex post za účelem měření dopadu aktivit v oblasti propagace podnikání mladých lidí a o výsledcích se rozsáhle informuje.
 • O výsledcích monitorování a hodnocení se rozsáhle informuje a používají se v informačních kampaních.
Nápověda k tomuto modulu
Pokyny:
Glosář:
Aktivní opatření trhu práce
opatření na pomoc nezaměstnaným a ostatním lidem s účastí na trhu práce. Takovým běžným opatřením je například zprostředkování práce (propojení volných míst a uchazečů o zaměstnání), odborná příprava (s cílem rozvíjet a přizpůsobit dovednosti uchazečů o zaměstnání) a přímá tvorba pracovních míst (buď zaměstnání ve veřejném sektoru nebo subvencování práce v soukromém sektoru).
Hodnocení
cílem hodnocení je poměřit relevantnost, dopad, efektivitu a účinnost programu nebo opatření některé politiky. Hodnocení může být kvalitativní, kvantitativní nebo kombinací obojího. Kvalitní hodnocení se plánují při přípravě politiky a během provádění se shromažďují indikátory, které se využijí při hodnocení. Hodnocení by měla být připravena a prováděna takovým způsobem, který přinese užitečné informace tvůrcům politik, s přihlédnutím k politickým okolnostem, omezením programu a dostupným zdrojům. Výsledky hodnocení mají sloužit ke zlepšování přípravy politiky.
Koučování
typicky krátkodobý vztah, který se zaměřuje na rozvoj dovedností podnikatele. Je to proces spolupráce, v jehož rámci mají účastníci jasně definované role. Kouč odpovídá za rozvoj krátkodobých cílů a vede svého klienta k dosažení těchto cílů tím, že mu poskytuje konstruktivní zpětnou vazbu. Odpovědností klienta je přicházet s novými nápady a možnostmi, dělat kroky vedoucí k dosažení cíle a referovat o pokroku.
Mentorování
profesní vztah, ve kterém zkušená osoba (mentor) pomáhá někomu jinému (klient) rozvíjet dovednosti a znalosti, které napomohou osobnímu a profesnímu růstu méně zkušeného klienta. Tyto vztahy jsou obvykle dlouhodobějšího charakteru než při koučování.
Osvěta
systematická snaha poskytovat služby mimo běžné hranice, aby pronikly k určitým segmentům komunity. Osvětové služby se využívají k navýšení profilu (běžnějších) služeb a informování lidí o jejich poskytování. Tyto služby se mohou používat rovněž ke kontaktu a zapojení konkrétních skupin, které běžné služby spíše nepoužívají. Jedním z možných přístupů je poskytovat služby v místech, kam lidé z cílových skupin již chodí (např. komunitní centra, mládežnická centra, modlitební místa, nákupní střediska), spíše než zřizovat kancelář pro osvětové služby a snažit se na ni lidi přilákat.
Podnikatelské dovednosti
kombinace technických dovedností, kompetencí pro řízení podniku a osobních dovedností potřebných pro založení a provozování podniku a samostatné výdělečné činnosti. Patří sem například utužování kolektivu, vyjednávání, rozvoj strategie, finanční plánování a uvádění produktů na trh.
Podnikatelské inkubátory
zařízení navržená tak, aby podporovala vznik a růst podnikatelských společností prostřednictvím souboru zdrojů a služeb na podporu podnikání, které jsou nabízeny přímo v inkubátoru nebo v rámci jeho sítě kontaktů. Inkubátory se liší formou poskytování služeb, organizační strukturou a typem klientů. I když se objevují i virtuální/online inkubátory, většina programů hostí začínající společnosti po omezenou dobu ve svých prostorách. Se zdárným dokončením programu podnikatelského inkubátoru se zvyšuje pravděpodobnost, že začínající společnost přežije a poroste.
Podnikatelské poradenství
typ služby zaměřené na rozvoj podnikání, která nabízí profesní rady. Běžně se služby podnikatelského poradenství nabízí jako součást integrovaných podpůrných programů a touto službou se podmiňuje poskytnutí finanční pomoci.
Přesměrování
v jakém rozsahu subvencované podniky převezmou obchodní činnosti z nesubvencovaného podniku a přesměrují tam zaměstnanost.
Sérioví podnikatelé
podnikatelé, kteří neprovozují podnik po celou dobu jeho životního cyklu, ale spíše postupně rozbíhají jeden podnik za druhým a ještě jako nový jej prodávají.
Služby určené k rozvoji podnikání
jsou služby, jejichž cílem je zvýšit výkonnost podniku zlepšováním jeho schopnosti konkurovat a proniknout na trh. K podpůrným službám obvykle patří odborná příprava, mentorování, koučování, konzultace, pomoc s uváděním na trh, informace, podpora při rozvoji a přenosu technologií a vytváření sítí. Tyto služby pokrývají strategické otázky (středně až dlouhodobé záležitosti, které zlepšují výkonnost) a provozní otázky (každodenní práce).
Sociální kapitál
hodnota sociálních sítí, včetně rodiny, přátel, kolegů a obchodních i osobních kontaktů, přes které získáváme nové příležitosti. V podnikání nabízí sociální kapitál přístup k poznatkům, sítím klientů, dodavatelů a profesionální podpoře, a tak může zvyšovat individuální šance na podnikatelský úspěch.
Úvěrové záruky
závazek třetí strany pokrýt část ztrát ve vztahu ke splácení půjčky. Může je poskytovat vláda a/nebo sdružení soukromých podniků. Jsou kryty fondem vystupujícím jako kolaterál.
Vzory
zkušený podnikatel. který dokáže inspirovat ostatní k založení podniku nebo vlastní samostatné výdělečné činnosti.
Ztráta mrtvé váhy
v jakém rozsahu by účastníci založili nový podnik bez subvence. Jelikož chování těchto účastníků „mrtvé váhy“ není programem nijak ovlivněno, jejich účast nepřispívá k ekonomické hodnotě vyprodukované programem, ale zahrnuje veřejné výdaje. Sociální náklady tohoto výdaje jsou souhrn deformativních nákladů nebo zatížení daní, která to financuje.