Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αυτοαξιολόγηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

01
Δεν ξεκίνησε
02
Δεν ξεκίνησε
03
Δεν ξεκίνησε
04
Δεν ξεκίνησε
05
Δεν ξεκίνησε
06
Δεν ξεκίνησε
07
Δεν ξεκίνησε
Αξιολογήστε την κάθε ενότητα με κλίμακα βαθμολογίας από το 0 έως το 10. Αν δεν έχετε απάντηση ή αν η ερώτηση δεν αφορά το δικό σας πλαίσιο, τοποθετήστε τον δρομέα στην επιλογή «Καμία απάντηση» που βρίσκεται στο αριστερό τμήμα της κλίμακας.
Βοήθεια

Η νοοτροπία κοινωνικής επιχειρηματικότητας αφορά τις τοπικές παραδόσεις και δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων και των δραστηριοτήτων των υφιστάμενων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανισμών της κοινωνικής οικονομίας. Θα εξακριβώσετε αν καταβάλλονται προσπάθειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και αν παρέχεται στήριξη στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν πολίτες αλλά και στους οργανισμούς της κοινωνικής οικονομίας. Θα κληθείτε επίσης να απαντήσετε σε ποιον βαθμό οι πάροχοι εκπαίδευσης προάγουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα μέσω της τυπικής και της μη τυπικής μάθησης, καθώς και αν τα πανεπιστήμια διεξάγουν έρευνες στον συγκεκριμένο τομέα. Τέλος, θα σας ζητηθεί να αξιολογήσετε τον βαθμό στον οποίο συλλέγονται και αναλύονται σε τακτική βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
Βοήθεια για αυτήν την ενότητα
Σημειώματα καθοδήγησης:
Γλωσσάριο:
Boot- strapping

Κατάσταση στην οποία ένας επιχειρηματίας ιδρύει και αναπτύσσει μια επιχείρηση χρησιμοποιώντας μόνο ίδιους πόρους και τα έσοδα της επιχείρησης.

De facto κοινωνικές επιχειρήσεις

Οντότητες που λειτουργούν ως κοινωνικές επιχειρήσεις στην πράξη, αλλά είναι δύσκολο ή αδύνατο να τις διακρίνει κανείς από άλλες επιχειρήσεις.

Αναθέτουσες αρχές

«Αναθέτουσες αρχές» μπορεί να είναι το κράτος, οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές, φορείς που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο ή ενώσεις που ιδρύονται από μία ή περισσότερες τέτοιου είδους αρχές ή έναν ή περισσότερους φορείς που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο.

Ανακτήσιμη επιχορήγηση

Δάνεια που πρέπει να αποπληρωθούν μόνον εφόσον το έργο πετύχει κάποια καθορισμένα ορόσημα. Αν δεν επιτευχθούν τα ορόσημα, η ανακτήσιμη επιχορήγηση μετατρέπεται σε επιχορήγηση. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν η επιτυχία του έργου δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνική επιχείρηση να αποπληρώσει το δάνειο στον επενδυτή κοινωνικού αντικτύπου.  

Δάνεια μετατρέψιμα σε κεφάλαιο

Μη εξασφαλισμένα ή εξαρτημένα δάνεια, με δυνατότητα (είτε για τον πιστολήπτη είτε για τον δανειστή) μετατροπής σε μετοχικά μερίδια. Το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί από έναν πάροχο χρηματοδότησης ή μια οργάνωση επιχειρηματικής φιλανθρωπίας όταν προκύπτουν απροσδόκητα προοπτικές οικονομικής ανταποδοτικότητας, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετης απόδοσης επένδυσης με την κατοχή μετοχικών μεριδίων με ανοδικό δυναμικό αντί για ένα δάνειο με περιορισμένα οικονομικά οφέλη. Εναλλακτικά, το μέσο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις όπου η προοπτική αποπληρωμής του δανείου μπορεί να υπολείπεται των προσδοκιών, προσφέροντας έτσι στην κοινωνική επιχειρηματικότητα τη δυνατότητα να ξεφορτωθεί μια επισφαλή απαίτηση και να την μετατρέψει σε μια μορφή χρηματοδότησης χωρίς δυνατότητα ανάκλησης. 

Δευτερεύον χρέος και εξαρτημένα δάνεια

Πρόκειται για τύπους δανείων που αποπληρώνονται τελευταίοι από τους επενδυτές, αλλά πριν από το μετοχικό κεφάλαιο. Οι επενδυτές έχουν καθεστώς κατώτατης (κατώτερης) εξοφλητικής προτεραιότητας σε σχέση με το κανονικό ή το πρωτεύον χρέος και, ως εκ τούτου, έπονται των κατόχων πρωτεύοντος χρέους σε οποιαδήποτε αποπληρωμή. Δεδομένου ότι το δευτερεύον χρέος συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο και έχει συχνά υψηλότερο επιτόκιο ή απόδοση. 

Δημόσιες συμβάσεις

Αναφέρεται στην αγορά από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις του δημοσίου αγαθών, υπηρεσιών και εργασιών. Δεδομένου ότι οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν σημαντικό κομμάτι των χρημάτων των φορολογουμένων, αναμένεται από τις κυβερνήσεις να τις εκτελούν αποτελεσματικά και με υψηλά πρότυπα δεοντολογίας προκειμένου να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών και να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον.

Δικαιώματα εκμετάλλευσης

 Μια μορφή χρηματοδότησης όπου ο επενδυτής αγοράζει ένα μερίδιο σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και πρέπει να πληρωθεί ένα ποσοστό του πλεονάσματος ως απόδοση της επένδυσής του.

Εγγυήσεις δανείων και ταμεία εγγύησης δανείων

Ανάληψη υποχρέωσης από τρίτο μέρος για την κάλυψη ενός τμήματος των απωλειών που σχετίζονται με ένα επισφαλές δάνειο. Μπορεί να παρασχεθεί από την κυβέρνηση ή/και από ιδιωτική επιχειρηματική ένωση. Υποστηρίζεται από ένα ταμείο που λειτουργεί ως εχέγγυο.

Ενδιάμεση χρηματοδότηση

Ένα μέσο που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ δανειακών κεφαλαίων και μετοχικών κεφαλαίων/επιχορηγήσεων μέσω μιας μορφής συμμετοχής στα έσοδα. Έχει να κάνει με την παροχή ενός δανείου υψηλού κινδύνου, η αποπληρωμή του οποίου εξαρτάται από τη χρηματοοικονομική επιτυχία της κοινωνικής επιχείρησης.

Εξασφαλισμένα/Μη εξασφαλισμένα δάνεια

Τα δάνεια μπορεί να εξασφαλίζονται έναντι του περιουσιακού στοιχείου προς χρηματοδότηση ή έναντι όλων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ή μπορεί να μην είναι εξασφαλισμένα, πράγμα που σημαίνει ότι εάν η πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται δεν παράγει επαρκές εισόδημα και δεν υπάρχουν αρκετά έσοδα από άλλες πηγές, ο επενδυτής θα χάσει όλο το χρηματικό ποσό της επένδυσης ή μέρος αυτού.

Επενδύσεις αντικτύπου

Μια μορφή επενδύσεων που αποσκοπεί στη δημιουργία κοινωνικού αντικτύπου και οικονομικής ανταποδοτικότητας. Είναι γνωστές και ως 3D επενδύσεις, επειδή κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο ο κίνδυνος αλλά και η απόδοση, όπως και ο κοινωνικός και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Διαφοροποιούνται από τις υπεύθυνες επενδύσεις ή τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση (ESG) επενδύσεις, καθώς αναζητούν ευκαιρίες δημιουργίας θετικού κοινωνικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού αντικτύπου. 

Επενδύσεις για ιδιώτες επενδυτές

Όλες οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από έναν ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα για τον προσωπικό του λογαριασμό και όχι για οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οργανισμό.

Επενδυτική ετοιμότητα

Οι εργασίες αυτές βοηθούν τις επιχειρήσεις να ετοιμαστούν για την ανάληψη χρέους, μετοχικού κεφαλαίου ή την πραγματοποίηση άλλου είδους επένδυσης. Για όσους δεν παίρνουν εύκολα αποφάσεις για πραγματοποίηση επενδύσεων, οι εργασίες επενδυτικής ετοιμότητας μπορεί να τους βοηθήσουν να αντιληφθούν καλύτερα το χρήμα και να καταρτίσουν επιχειρηματικά και χρηματοδοτικά μοντέλα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Επενδυτική ετοιμότητα μπορεί να παρασχεθεί από οργανισμούς στήριξης ή από επενδυτές.

Επιχειρηματική φιλανθρωπία

Αποσκοπεί στη δημιουργία ισχυρότερων κοινωνικών οργανώσεων παρέχοντάς τους τόσο οικονομική όσο και μη οικονομική στήριξη προκειμένου να αυξήσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο. Οι οργανώσεις που λαμβάνουν στήριξη μπορεί να είναι φιλανθρωπικές οργανώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις ή εμπορικές επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα με ακριβή μορφή οργάνωσης ανάλογα με τους ειδικούς ανά χώρα νομικούς και πολιτιστικούς κανόνες. 

Εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο

Μια νομική μορφή με τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: μια μορφή εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο που χρησιμοποιείται συνήθως για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συστήνεται κατά κανόνα με εμπορικούς σκοπούς για τη διανομή κερδών στους μετόχους, η οποία ανήκει στους μετόχους της και διανέμει συνήθως τα κέρδη στους μετόχους ανάλογα με το μερίδιο μετοχών που έχουν στην κατοχή τους.

Ίδρυμα

Νομική μορφή με τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: συστήνεται από έναν ή περισσότερους «ιδρυτές», κατανέμει στοιχεία ενεργητικού για την προώθηση μιας κοινωνικής αποστολής, μπορεί να συσταθεί με σκοπό την προώθηση μιας σειράς κοινωνικών αποστολών (όπως, φιλανθρωπικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές ή θρησκευτικές αποστολές) τα στοιχεία ενεργητικού και τα πλεονάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις κοινωνικές αποστολές που ορίζονται στην ιδρυτική πράξη και δεν διανέμονται.

Κεφάλαιο

Αναφέρεται σε κάθε τύπο πλούτου που ανήκει σε κάποιον επιχειρηματία ή σε κάποια επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ταμειακών διαθέσιμων και των στοιχείων ενεργητικού. Άλλες μορφές κεφαλαίου μπορεί να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) ακίνητα, εξοπλισμό, ανθρώπινους πόρους και διανοητική ιδιοκτησία.

Κοινωνικές επιχειρήσεις ενσωμάτωσης στην απασχόληση (Work Integration Social Enterprises ή WISE)

Κοινωνικές επιχειρήσεις βασικός στόχος των οποίων είναι η επαγγελματική ενσωμάτωση –στην ίδια την WISE ή σε συνήθεις επιχειρήσεις – ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην αγορά εργασίας. Η ενσωμάτωση αυτή επιτυγχάνεται μέσω παραγωγικής δραστηριότητας και εξατομικευμένης παρακολούθησης ή μέσω κατάρτισης των εργαζομένων για την απόκτηση προσόντων. Οι WISE δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς.

Κοινωνικές ρήτρες

Οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων μπορεί να παραπέμπουν σε κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα που πρέπει να πληρούν οι ανάδοχοι για να υποβάλουν αίτηση για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν κοινωνικές ρήτρες.

Κοινωνική επιχείρηση

Η «κοινωνική επιχείρηση» είναι ένας φορέας εκμετάλλευσης της κοινωνικής οικονομίας βασικός στόχος του οποίου είναι η επίτευξη κοινωνικού αντικτύπου παρά η δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη πρωτίστως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Τελεί υπό ανοικτή και υπεύθυνη διαχείριση, με τη συμμετοχή, ιδίως, των εργαζομένων, των καταναλωτών και των ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τις εμπορικές του δραστηριότητες.

Κοινωνικός αντίκτυπος

Ο κοινωνικός αντίκτυπος ορίζεται συνήθως αναφορικά με τέσσερα βασικά στοιχεία: (i) την αξία που δημιουργείται συνεπεία της δραστηριότητας κάποιου· (ii) την αξία που βιώνουν οι δικαιούχοι και άλλα θιγόμενα πρόσωπα· (iii) έναν αντίκτυπο που περιλαμβάνει τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές επιπτώσεις· (iv) έναν αντίκτυπο που υπολογίζεται σε σύγκριση με ένα κριτήριο αναφοράς για το πώς θα ήταν η κατάσταση χωρίς την προτεινόμενη δραστηριότητα.

Νομική μορφή

Η ιδρυτική νομική διάρθρωση που υιοθετεί μια επιχείρηση, με την οποία συνδέεται και την οποία αφορά το δίκαιο, οι κανονισμοί και πρωτίστως η φορολογική μεταχείριση του κράτους μέλους. Στις νομικές μορφές συγκαταλέγονται η μονοπρόσωπη εταιρεία, οι προσωπικές εταιρείες, τα ιδρύματα, οι συμπράξεις, οι συνεταιρισμοί και οι νομικές μορφές κεφαλαιουχικών εταιρειών, που υπάρχουν στα περισσότερα κράτη μέλη, και υπόκεινται σε τοπικές παραλλαγές. Κατά κανόνα, το συνταγματικό δίκαιο, η νομοθεσία και η νομολογία αντιμετωπίζουν κάθε νομική μορφή ως διαφορετικού είδους ή τύπου νομική διάρθρωση.

Νομικό καθεστώς

Το νομικό καθεστώς συνδέεται με διάφορες νομικές μορφές και έχει να κάνει, συνήθως, με τη φορολογία, όπως στην περίπτωση α) των φιλανθρωπικών φοροαπαλλαγών για δωρεές και φόρο εισοδήματος που διατίθενται για ορισμένες μορφές ιδρυμάτων, συμπράξεων και μη κερδοσκοπικών εταιρειών, και β) του καθεστώτος εταιρικής φορολογικής ολοκλήρωσης, που υπάρχει σε ορισμένες χώρες. Υπάρχουν, επίσης, παραδείγματα νομικών καθεστώτων σε ορισμένες χώρες τα οποία συνδέονται με νομικές μορφές που ικανοποιούν μια τοπική ερμηνεία «κοινωνικής επιχείρησης» ή «κοινωνικής οικονομίας».

Οιονεί ίδια κεφάλαια

Πρόκειται για ένα χρηματοπιστωτικό μέσο που αποσκοπεί στην παρουσίαση ορισμένων από τα χαρακτηριστικά των μεριδίων (προτιμησιακές ή κοινές μετοχές). Εντούτοις, δεν πρόκειται ούτε για δανειακά κεφάλαια ούτε για μετοχικά κεφάλαια, και διαρθρώνονται συνήθως ως μια επένδυση, μέσω της οποίας η αποπληρωμή συνδέεται με τα οικονομικά αποτελέσματα του παραλήπτη της επένδυσης (π.χ. η αποπληρωμή υπολογίζεται ως ποσοστό των μελλοντικών ροών εσόδων του παραλήπτη της επένδυσης).

Παράμετροι κοινωνικού χαρακτήρα

Οι αναθέτουσες αρχές, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, μπορούν να λαμβάνουν υπόψη παραμέτρους κοινωνικού χαρακτήρα στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Οι παράμετροι κοινωνικού χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνονται σε τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια επιλογής, κριτήρια ανάθεσης και σε ρήτρες εκτέλεσης της σύμβασης. Οι παράμετροι κοινωνικού χαρακτήρα μπορεί να συνδυάζονται με οικολογικές παραμέτρους σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προς τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Παύση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Η λήξη της σχέσης μεταξύ του επενδυτή και της επιχείρησης. Η φύση της παύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας συμφωνείται συνήθως προτού ολοκληρωθεί η επένδυση. Σε περίπτωση φιλανθρωπικού ιδρύματος, ο χρηματοδότης αντικαθίσταται, στην ιδανική περίπτωση, από μια ομάδα άλλων χρηματοδοτών. Το χρονοδιάγραμμα της παύσης μπορεί να συμφωνηθεί από το ξεκίνημα. Σε περίπτωση κοινωνικής επιχείρησης, για την παύση μπορεί να απαιτείται αποπληρωμή ενός δανείου, παραδείγματος χάρη, και ο χρόνος εξαρτάται από την εμπορική επιτυχία της επιχείρησης. Η παύση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας εμπορικής πώλησης της επιχείρησης σε άλλη κοινωνική επιχείρηση ή, συνηθέστερα, σε μια εμπορική επιχείρηση.

Πρωτεύον χρέος

Τα χρήματα που επενδύονται σε μια επιχείρηση η οποία έχει πρώτη δικαίωμα να υποβάλει αίτηση αποπληρωμής. Εκφράζεται συνήθως ως χρεόγραφο υπό μορφή μιας πρώτης χρέωσης επί των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας. Σε οποιαδήποτε αποπληρωμή ή εκκαθάριση, οι δανειστές, που ξεκινούν με το πρωτεύον χρέος, έχουν προτεραιότητα έναντι των κεφαλαιουχικών επενδυτών.

Πρωτοβουλίες συλλογικού αντικτύπου

Οι πρωτοβουλίες συλλογικού αντικτύπου είναι μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις μιας ομάδας σημαντικών παραγόντων που ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς για ένα κοινό θεματολόγιο που αποσκοπεί στην επίλυση ενός συγκεκριμένου κοινωνικού προβλήματος. Οι δράσεις τους υποστηρίζονται από ένα κοινό σύστημα μέτρησης, αλληλοενισχυόμενες δραστηριότητες και διαρκή επικοινωνία, και στελεχώνονται από μια ανεξάρτητη οργάνωση που αποτελεί τον βασικό κορμό.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ’ αποκλειστικότητα

Τα κράτη μέλη της ΕΕ επιφυλάσσονται του δικαιώματος να συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων για μια συγκεκριμένη ομάδα φορέων εκμετάλλευσης ή για έναν συγκεκριμένο τύπο υπηρεσιών.

Σύμπραξη

Νομική μορφή με τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: οργανωμένη ομάδα ατόμων ή οντοτήτων, κατόπιν γραπτής συμφωνίας, για την προώθηση μιας κοινής αποστολής. Μπορεί να συσταθεί με σκοπό την προώθηση μιας σειράς κοινωνικών αποστολών. Τα κέρδη χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται στην ιδρυτική πράξη και δεν διανέμονται, συνήθως, στα μέλη ή με άλλον τρόπο.

Σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού δικαίου

Μια μορφή συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών και του ιδιωτικού τομέα που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της παροχής στρατηγικών δημόσιων υπηρεσιών.

Συνεταιρισμός

Νομική μορφή με τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: τελεί υπό κοινή ιδιοκτησία και δημοκρατικό έλεγχο από τα άτομα που εργάζονται σε αυτόν, εμπορεύονται μέσω αυτού ή χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του. Μπορεί να επιδιώκει οποιαδήποτε σχεδόν αποστολή εφόσον υπάρχει κοινή οικονομική, κοινωνική ή πολιτιστική ανάγκη ή ενδιαφέρον, το οποίο μοιράζονται τα μέλη του συνεταιρισμού και μπορεί να διανέμει τα κέρδη στα μέλη του.

Υβριδική χρηματοδότηση

Η κατανομή χρηματοδοτικών πόρων για συμφωνίες με γνώμονα τις επιπτώσεις, που συνδυάζουν διαφορετικούς τύπους χρηματοδοτικών μέσων και επενδυτών.

Υπομονετικό κεφάλαιο

Μια μορφή μακροπρόθεσμου κεφαλαίου. Ο επενδυτής είναι διατεθειμένος να πραγματοποιήσει μια επένδυση χρηματοοικονομικού χαρακτήρα σε μια επιχείρηση χωρίς προσδοκίες οικονομικής ανταποδοτικότητας στο εγγύς μέλλον. Ο επενδυτής αναβάλλει κάθε οικονομική ανταποδοτικότητα, συνήθως έως ότου ενεργοποιηθούν οι συμφωνηθέντες στόχοι, όπως ένα συμφωνηθέν επίπεδο κύκλου εργασιών. Στο μεταξύ, ο επενδυτής εστιάζει στον κοινωνικό αντίκτυπο που επιτυγχάνει η επιχείρηση. Η αποπληρωμή μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να επιβληθεί τόκος εάν η επιχείρηση δεν κατορθώσει να εκπληρώσει τους στόχους κοινωνικού αντικτύπου.

Χαριστική βούληση

Η συνειδητή επιθυμία πραγματοποίησης δωρεάς, σε αντιδιαστολή με την πραγματοποίηση δωρεάς κατά λάθος ή υπό πίεση.

Χρηματοδότηση

Είναι η διαδικασία λήψη κεφαλαίων ή χρημάτων από τις κοινωνικές επιχειρήσεις ή, γενικότερα, για επιχειρηματικούς σκοπούς, και παρέχεται συνήθως από τους αρμόδιους παράγοντες χρηματοδότησης.

Χρηματοδότηση

Είναι η διαδικασία λήψη κεφαλαίων ή χρημάτων από τις κοινωνικές επιχειρήσεις ή, γενικότερα, για επιχειρηματικούς σκοπούς, και παρέχεται συνήθως από τους αρμόδιους παράγοντες χρηματοδότησης.

Χρηματοδότηση κατά το προλειτουργικό στάδιο

Πρόκειται για χρηματικό ποσό που χρησιμοποιείται για την αρχική επένδυση σε μια νεοφυή επιχείρηση, για ένα έργο, για την εξακρίβωση της δυνατότητας υλοποίησης της προτεινόμενης λύσης ή για την αρχική ανάπτυξη προϊόντος.

Χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια

Η χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια είναι η χρήση δανειακών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης, είτε πρόκειται για παραδοσιακή είτε για κοινωνική επιχείρηση. Συνήθως, τα δανειακά κεφάλαια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: βραχυπρόθεσμες οφειλές για χρηματοδότηση των καθημερινών λειτουργιών και μακροπρόθεσμες οφειλές για τη χρηματοδότηση των στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης. Η αποπληρωμή των βραχυπρόθεσμων δανείων λαμβάνει χώρα συνήθως σε λιγότερο από ένα έτος. Οι μακροπρόθεσμες οφειλές αποπληρώνονται σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

Χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων

Μη επιστρεπτέα χρηματικά ποσά, ακίνητη ιδιοκτησία, υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο αξίας που μεταβιβάζεται σε έναν οργανισμό χωρίς μεταβίβαση οποιασδήποτε μορφής δικαιωμάτων κυριότητας στον χορηγό. Ορισμένοι επενδυτές χρησιμοποιούν κατά καιρούς «επιστρεπτέες επιχορηγήσεις». Αυτό μπορεί να σημαίνει επιστροφή ολόκληρης της επιδότησης ή μέρους αυτής, ανάλογα με τη συμφωνία. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να δοθεί επιχορήγηση για να καταστεί δυνατή η συγκέντρωση κεφαλαίων, αν όμως η συγκέντρωση κεφαλαίων στεφθεί με επιτυχία ή υπερβεί τα συμφωνηθέντα επίπεδα, τμήμα της επιχορήγησης μπορεί να επιστραφεί.

Χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου

Χρηματοδότηση που παρέχεται από έναν επενδυτή σε έναν οργανισμό ο οποίος μεταβιβάζει δικαιώματα κυριότητας στον επενδυτή. Τα δικαιώματα αυτά επιτρέπουν στον επενδυτή να συμμετέχει στα κέρδη του οργανισμού, συνήθως υπό τη μορφή μερισμάτων. Οι κεφαλαιουχικοί επενδυτές χαρακτηρίζονται από πολυμορφία, και μπορεί να περιλαμβάνουν τους ιδρυτές του οργανισμού, φίλους, συγγενείς, ιδρύματα και επιχειρηματικούς αγγέλους. Κεφάλαια επιχειρηματικής φιλανθρωπίας μπορεί να αποτελέσουν πηγή χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου για κοινωνικές επιχειρήσεις. Νεότερα, και πειραματικά ακόμη μέσα ιδιοκτησίας (π.χ. εταιρεία συλλογικής ωφέλειας (community interest company) στο Ηνωμένο Βασίλειο) επιτρέπουν την αγορά μετοχικού κεφαλαίου αλλά θέτουν ανώτατο όριο στην οικονομική ανταποδοτικότητα.