Pārlekt uz galveno saturu

Pašnovērtējums par sociālo uzņēmējdarbību

01
Nav uzsākts
02
Nav uzsākts
03
Nav uzsākts
04
Nav uzsākts
05
Nav uzsākts
06
Nav uzsākts
07
Nav uzsākts
Novērtējiet katru moduli skalā no 0 līdz 10. Ja jums nav atbildes vai jautājums neatbilst jūsu situācijai, novietojiet kursoru uz „Nav atbildes” skalas kreisajā pusē.
Palīdzība

Sociālās uzņēmējdarbības kultūra attiecas uz vietējām tradīcijām un pasākumiem, tostarp pastāvošo pilsoniskās sabiedrības un sociālās ekonomikas organizāciju tradīcijām un pasākumiem. Jūs noskaidrosiet, vai tiek pieliktas pūles, lai vairotu izpratni par sociālo uzņēmējdarbību, un vai tiek sniegts atbalsts pilsoņu vadītām iniciatīvām un sociālās ekonomikas organizācijām. Jums tiks arī jautāts, kādā mērā izglītības sniedzēji, izmantojot formālo un neformālo izglītību, veicina sociālo uzņēmējdarbību un vai universitātes veic pētījumus šajā jomā. Visbeidzot, jums tiks lūgts novērtēt, cik lielā mērā tiek regulāri apkopoti un analizēti statistikas dati par sociālajiem uzņēmumiem.
Palīdzība šim modulim
Norādes:
Glosārijs:
Aizņēmumu garantijas un aizņēmumu garantiju fondi

trešās personas apņemšanās segt daļu no zaudējumiem, kas saistīti ar aizdevuma neatdošanu. Tās var sniegt valdība un/vai privāta uzņēmējdarbības asociācija. Tās tiek atbalstītas no fonda, kas darbojas kā nodrošinājums.

Akciju sabiedrība

 juridiska forma, kuru plašā nozīmē raksturo šādas iezīmes: akciju sabiedrības forma, ko parasti izmanto peļņas organizācijas, parasti izveidota komerciālos nolūkos, lai sadalītu peļņu akcionāriem, tā pieder tās akcionāriem un parasti sadala peļņu akcionāriem proporcionāli akciju daļai.

Asociācija

juridiska forma, kuru plaši raksturo šādas iezīmes: fizisku vai juridisku personu grupa, kas organizēta, pamatojoties uz rakstisku vienošanos, lai īstenotu kopīgu misiju; var tikt izveidota, lai īstenotu virkni sociālu misiju; peļņa tiek izmantota galvenajā dokumentā noteiktajiem mērķiem, un to parasti neizdala asociācijas locekļiem vai neizmanto citādi.

Atgūstama dotācija

aizdevumi, kas ir jāatmaksā tikai tad, ja projekts sasniedz noteiktus, iepriekš definētus mērķus. Ja mērķi nav sasniegti, atgūstamā dotācija tiek pārvērsta par dotāciju. Šo mehānismu var izmantot, ja projekta panākumi ļauj sociālajam uzņēmumam atmaksāt aizdevumu investoram, kam ir sociāla ietekme. 

Augstākas prioritātes parāds:

uzņēmumā ieguldīta nauda, kuras atmaksāšanu ir tiesības pieprasīt pirmām kārtām. Parasti tas tiek uzskatīts par nodrošinājumu, kā pirmā maksa par uzņēmuma aktīviem. Jebkurā atmaksāšanas vai likvidēšanas situācijā aizdevējiem, sākot ar augstākās prioritātes parāda aizdevējiem, ir priekšroka salīdzinājumā ar pašu kapitāla ieguldītājiem.

Bezatlīdzības finansējums

neatgriežama nauda, īpašums, pakalpojumi vai jebkas cits, kam ir vērtība un kas ir nodots organizācijai, neradot devējam nekāda veida īpašumtiesības. Daži investori laiku pa laikam izmanto “atgriežamas dotācijas”. Tas var nozīmēt visas dotācijas vai tās daļas atgriešanu atkarībā no notikuma, par kuru ir bijusi vienošanās. Piemēram, var tikt piešķirta dotācija, lai veicinātu līdzekļu vākšanu, bet ja līdzekļu vākšana ir veiksmīga vai pārsniedz līmeni, par kuru  ir panākta vienošanās, tad dotāciju var atgriezt.

Darba integrācijas sociālie uzņēmumi (DISU

sociālie uzņēmumi, kuru galvenais mērķis ir cilvēku, kas darba tirgū saskaras ar nopietnām grūtībām, profesionāla integrācija pašos DISU vai parastajos uzņēmumos. Šī integrācija tiek panākta, veicot produktīvu darbību un katram gadījumam pielāgotu pēcpārbaudi vai paaugstinot darbinieku kvalifikāciju ar apmācības palīdzību. DISU darbojas dažādās nozarēs.

Darbības uzsākšanas finansējums

tā ir nauda, ko izmanto sākotnējām investīcijām jaunuzņēmumā, projektā, koncepcijas pamatojumā vai produkta sākotnējas izstrādē.

De facto sociālie uzņēmumi:

struktūras, kas praksē darbojas kā sociālie uzņēmumi, bet kurus nav viegli vai iespējams atšķirt no citiem uzņēmumiem.

Finansēšana

tas ir kapitāla vai naudas saņemšanas process no sociālo uzņēmumu puses vai, vispārīgāk runājot, uzņēmējdarbības mērķiem, un to parasti nodrošina attiecīgie finanšu tirgus dalībnieki.

Fonds

juridiska forma, kuru plašā nozīmē raksturo šādas iezīmes: to nodibina viens vai vairāki “dibinātāji”; tas piešķir līdzekļus sociālās misijas īstenošanas veicināšanai; var tikt dibināts, lai veicinātu virkni sociālo misiju (piemēram, filantropiskas, ar mākslu, kultūru vai reliģiju saistītas misijas); aktīvus un peļņu var izmantot tikai vadošajā dokumentā norādītajām sociālajām misijām, un tie netiek sadalīti

Gatavība investīcijām

šis darbs palīdz uzņēmumiem sagatavoties pieņemt investīcijas parāda dzēšanai, pašu kapitāla nosegšanai vai cita veida investīcijas. Tiem, kas neizlemj par labu investīcijām, sagatavošanās darbs investīcijām varētu būt palīdzējis labāk izprast naudu un sagatavot uzņēmumu un finanšu modeļus ar lielāku pārliecību. Gatavību investīcijām var nodrošināt atbalsta organizācijas vai investori.

Hibrīdfinansējums

finanšu resursu piešķiršana uz ietekmi vērstiem darījumiem, apvienojot dažāda veida finansēšanas instrumentus un investorus.

Ilgtermiņa kapitālieguldījums

ilgtermiņa kapitāla forma. Investors vēlas veikt finanšu investīcijas uzņēmumā, negaidot finansiālu peļņu tuvākajā laikā. Investors atliek jebkādu finansiālu peļņu, parasti līdz brīdim, kad tiek sasniegti mērķi, par kuriem ir panākta vienošanās, piemēram, apgrozījuma līmenis, par kādu ir panākta vienošanās. Starplaikā investors galveno uzmanību pievērš uzņēmuma radītajai sociālajai ietekmei. Atmaksa var tikt sākta vai procenti pieprasīti, ja uzņēmums nespēj sasniegt savus sociālās ietekmes mērķus.

Izstāšanās:

attiecību starp investoru un uzņēmumu izbeigšanās. Par izstāšanās raksturu parasti vienojas pirms investīciju veikšanas. Labdarības gadījumā finansējuma sniedzējs ideālā gadījumā tiks aizstāts ar vairākiem citiem finansējuma sniedzējiem. Par izstāšanās laika grafiku var vienoties jau iesākumā. Sociālā uzņēmuma gadījumā izstāšanās var būt saistīta, piemēram, ar aizņēmuma atmaksāšanu, un atmaksāšanas ilgums būs atkarīgs no uzņēmuma komerciālajiem panākumiem. Izstāšanās var notikt uzņēmuma pārdošanas gadījumā citam sociālajam uzņēmumam vai, kā notiek biežāk, komerciālam uzņēmumam.

Juridiskā forma

uzņēmuma pieņemtā juridiskā pamatstruktūra, uz kuru galvenokārt attiecas un kurai tiek piemēroti dalībvalsts tiesību akti, normas un nodokļu režīms. Juridisko formu piemēri ir individuālā uzņēmējdarbība, partnerība, fondi, asociācijas, kooperatīvi un akciju sabiedrību juridiskās formas, kuru dažādas variācijas ir sastopamas lielākajā daļā dalībvalstu. Parasti konstitucionālajās tiesībās, tiesību aktos un tiesu praksē katra juridiskā forma tiek uzskatīta par cita veida vai juridiskās struktūras tipu.

Juridiskais statuss

juridiskais statuss ir piesaistīts virknei juridisko formu un parasti ir piesaistīts nodokļiem, kā tas ir gadījumā ar a) labdarības nodokļa un ienākuma nodokļa atvieglojumiem par dāvinājumiem, kas ir pieejami noteiktu veidu fondiem, asociācijām un bezpeļņas organizācijām, un ar b) integrācijas uzņēmuma nodokļa statusa, kurš pastāv dažās valstīs. Dažās valstīs ir arī juridisko statusu piemēri, kas piesaistīti tādām juridiskajām formām, kuras atbilst “sociālā uzņēmuma” vai “sociālās ekonomikas” vietējai interpretācijai.

Kapitāls

attiecas uz visiem īpašuma veidiem, kas pieder uzņēmējam vai uzņēmumam, tostarp skaidru naudu un aktīviem. Citas kapitāla formas var ietvert (bet neaprobežojoties ar) īpašumu, aprīkojumu, cilvēkresursus un intelektuālo īpašumu.

Kolektīvās ietekmes iniciatīvas

kolektīvās ietekmes iniciatīvas ir ilgtermiņa saistības, ko uzņēmusies ietekmīgu dalībnieku grupa no dažādām darbības jomām, ar kopīgu darba kārtību konkrētas sociālās problēmas risināšanai. Viņu īstenotās darbības tiek veicinātas, pateicoties kopējai mērīšanas sistēmai, savstarpēji palīdzošām aktivitātēm un pastāvīgai savstarpējai saziņai, un tās atbalsta neatkarīga bāzes organizācija.

Konvertējamie aizdevumi

nenodrošināts aizdevums vai pakārtoti aizdevumi ar iespēju (vai nu debitoram, vai aizdevējam) to konvertēt kapitāla daļā. Šo konvertēšanas iespēju var īstenot finansējuma sniedzējs vai riska filantropijas organizācija, ja finansiālās atdeves perspektīvas negaidīti pieaug, tādējādi sniedzot iespēju gūt papildu peļņu no ieguldījuma, iegūstot kapitāla daļu ar palielināšanās potenciālu, nevis aizdevumu ar ierobežotiem finanšu ieguvumiem. Alternatīvi šo instrumentu var izmantot situācijās, kad aizdevuma atmaksas perspektīva var samazināties zemāk par iepriekšējām cerībām, tādējādi radot sociālajam uzņēmumam iespēju atbrīvoties no saistībām un konvertēt tās tāda veida finansējumā, kuru nevar pieprasīt atpakaļ.

Kooperatīvs

juridiska forma, kuru plašā nozīmē raksturo šādas iezīmes: tas kopīgi pieder un to demokrātiski kontrolē cilvēki, kas tajā strādā, tirgojas vai izmanto tā produktus vai pakalpojumus; var īstenot gandrīz jebkuru misiju, ja kooperatīva locekļiem ir kopīgas ekonomiska rakstura, sociālas vai ar kultūru saistītas vajadzības vai intereses; peļņu var sadalīt kooperatīva locekļiem.

Kvazikapitāls

tas ir finanšu instruments, kura mērķis ir atspoguļot dažus (privileģēto vai parasto) akciju raksturlielumus. Taču tas nav ne parāds, ne pašu kapitāls, un tas parasti ir strukturēts kā investīcija, kuras atmaksāšana ir saistīta ar investīcijas saņēmēja finansiālo stāvokli (piemēram, atmaksu aprēķina kā procentuālo apjomu no investīcijas saņēmēja nākotnes ieņēmumu plūsmas).

Licences maksa

finansēšanas veids, kad investors piesaista produktu vai pakalpojumu, un viņam par savām investīcijām ir jāiemaksā procenti no kapitāla pārpalikuma.

Līgumslēdzējas iestādes

“līgumslēdzējas iestādes” var būt valsts, reģionālās vai vietējās iestādes, struktūras, kas ir publisko tiesību subjekti, vai asociācijas, kuras veido viena vai vairākas šādas iestādes vai viena vai vairākas šādas struktūras, kas ir publisko tiesību subjekti.

Mazumtirdzniecības investīcijas

investīcijas, ko veic individuāls investors, kurš pērk un pārdod vērtspapīrus savā personiskajā kontā un nevis cita uzņēmuma vai organizācijas labā.

Mezonīna finansējums

instruments, kas novērš plaisu starp parādu un pašu kapitālu/dotāciju, izmantojot noteiktu ieņēmumu daļu. Tas ietver augsta riska aizdevuma nodrošināšanu, kura atmaksāšana ir atkarīga no sociālā uzņēmuma finansiālajiem panākumiem.

Nodrošināti/nenodrošināti aizdevumi:

aizdevumi var būt nodrošināti attiecībā pret finansējamajiem aktīviem vai attiecībā pret uzņēmuma aktīviem, vai tie var būt nenodrošināti, kas nozīmē, ka, ja finansējamā iniciatīva nerada pietiekamus ienākumus un nav pietiekamu ienākumu no citiem avotiem, investors zaudēs visu savu naudu vai daļu no tās.

Pakārtoti parādi un pakārtoti aizdevumi

tie ir aizdevumu veidi, kas tiek atmaksāti investoriem pēdējie, bet pirms pašu kapitāla. Investoriem ir junioru (pakārtots) statuss salīdzinājumā ar parasto vai augstākās prioritātes parādu turētājiem, un tādējādi viņi jebkurā atmaksāšanas situācijā ierindojas aiz augstākās prioritātes parādu turētājiem. Pakārtotais parāds rada lielāku risku un bieži vien veido augstāku likmi vai ienesīgumu.

Parādu finansēšana

parādu finansēšana ir aizņemta nauda, ko vai nu tradicionāls uzņēmums, vai sociāls uzņēmums izmanto uzņēmējdarbības finansēšanai. Parasti parādu iedala divās kategorijās: īstermiņa parāds ikdienas darbību finansēšanai un ilgtermiņa parāds uzņēmuma aktīvu finansēšanai. Īstermiņa aizdevumu atmaksa parasti notiek mazāk nekā viena gada laikā. Ilgtermiņa parādu atmaksā ilgākā laikposmā.

Privileģēto tiesību līgums

ES dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās konkrētai operatoru grupai vai attiecībā uz konkrētu pakalpojumu veidu.

Publiskā-privātā partnerība

sadarbības forma starp valsts iestādēm un privāto sektoru ar mērķi modernizēt stratēģiski svarīgo valsts pakalpojumu sniegšanu.

Publiskais iepirkums

tas attiecas uz valdību un valsts uzņēmumu veikto preču, pakalpojumu un darbu iegādi. Tā kā publiskajā iepirkumā tiek tērēta ievērojama daļa nodokļu maksātāju naudas, tiek sagaidīts, ka valdības to īstenos efektīvi un ar augstiem rīcības standartiem, lai nodrošinātu pakalpojumu piegādes augstu kvalitāti un aizsargātu sabiedrības intereses.

Riska filantropija

tās uzdevums ir izveidot spēcīgākas sociālās organizācijas, sniedzot tām gan finansiālu, gan nefinansiālu atbalstu, lai palielinātu to sociālo ietekmi. Atbalstītās organizācijas var būt labdarības iestādes, sociālie uzņēmumi vai sociāli orientēti komercuzņēmumi ar precīzu organizatorisku formu, kam tiek piemērotas katrai valstij raksturīgās tiesību un kultūras normas.

Sociālā ietekme

sociālā ietekme parasti tiek definēta, atsaucoties uz četriem galvenajiem elementiem: i) vērtība, kas radusies kādas personas darbības rezultātā; ii) vērtība, kura rodas labuma guvējiem un visām citām ietekmētajām personām; iii) ietekme, kas ietver gan pozitīvu, gan negatīvu rezultātu; iv) ietekme, kura tiek vērtēta salīdzinājumā ar to, kāda situācija būtu bijusi bez plānotās darbības.

Sociālais uzņēmums

“sociālais uzņēmums” ir sociālās ekonomikas operators, kura galvenais mērķis ir radīt sociālu ietekmi, nevis gūt peļņu saviem īpašniekiem vai akcionāriem. Tas darbojas, nodrošinot preces un sniedzot pakalpojumus tirgū uzņēmējdarbībai raksturīgā un inovatīvā veidā un izmanto savu peļņu galvenokārt, lai sasniegtu sociālos mērķus. Tas tiek vadīts atklātā un atbildīgā veidā, un jo īpaši tajā tiek piesaistīti tādi darbinieki, patērētāji un ieinteresētās personas, kuras ietekmē tā komercdarbība.

Sociālās klauzulas

publiskā iepirkuma procedūras var būt saistītas ar sociālajiem un darba standartiem, kam ir jāatbilst līgumslēdzējiem, lai piedalītos publiskā iepirkuma konkursos. Šajā nolūkā līgumslēdzējas iestādes var izmantot sociālās klauzulas.

Sociālie apsvērumi

līgumslēdzējas iestādes, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību, sociālos un ar vidi saistītus mērķus, publiskā iepirkuma procedūrās var ņemt vērā sociālos apsvērumus. Sociālie apsvērumi var tikt ietverti tehniskajās specifikācijās, atlases kritērijos, piešķiršanas kritērijos un līguma izpildes klauzulās. Īstenojot iekļaujošu pieeju, publiskajā iepirkumā sociālie apsvērumi var būt apvienoti ar “zaļajiem” apsvērumiem.

Uz ietekmi vērsta investēšana

investīciju veids, kura mērķis ir radīt sociālo ietekmi, kā arī finansiālo atdevi. Tā ir pazīstama arī kā 3D investēšana, jo, pieņemot lēmumu par investīciju ieguldīšanu, tiek izsvērts ne tikai risks un atdeve, bet arī ietekme uz sabiedrību un vidi. Tā ir jāatšķir no atbildīgas investēšanas vai ESG investēšanas, jo tā meklē iespējas, lai radītu pozitīvu ietekmi uz sabiedrību, vidi vai kultūru.

Vēlme dāvināt

apzināta vēlme pasniegt dāvanu atšķirībā no dāvināšanas kļūdas pēc vai piespiedu kārtā.

“Sevis izvilkšana aiz matiem” (Boot- strapping):

situācija, kad uzņēmējs sāk un attīsta uzņēmumu, izmantojot tikai savas personiskās finanses un uzņēmuma ieņēmumus.