Liigu edasi põhisisu juurde

Sotsiaalne ettevõtlus: hindamine

01
Alustamata
02
Alustamata
03
Alustamata
04
Alustamata
05
Alustamata
06
Alustamata
07
Alustamata
Hinnake iga moodulit skaalal nullist kümneni. Kui te ei oska vastata või kui küsimus pole teie kontekstis asjakohane, asetage kursor skaala vasakpoolses otsas asuvale valikule „Vastus puudub“.
Abi

Sotsiaalse ettevõtluse kultuur viitab kohalikele traditsioonidele ja tegevustele, sealhulgas kodanikuühiskonna ja sotsiaal-majanduslike organisatsioonide traditsioonidele ja tegevusele. Teil palutakse kaaluda, kas tehakse jõupingutusi, et suurendada sotsiaalse ettevõtluse alast teadlikkust, ning kas kodanikualgatusi ja sotsiaal-majanduslikke organisatsioone toetatakse. Samuti küsitakse teilt, millisel määral haridusteenuse osutajad sotsiaalset ettevõtlust formaalse ja mitteformaalse õppega edendavad ning kas ülikoolid teevad selles valdkonnas teadusuuringuid. Peale selle küsitakse teilt, millisel määral kogutakse ja analüüsitakse sotsiaalsete ettevõtete kohta käivaid statistilisi andmeid.
Abi selle mooduli kohta
Suunised:
Sõnastik:
Allutatud võlanõue ja allutatud laenud

Teatavat tüüpi laenud, mis makstakse investoritele tagasi viimases järjekorras, aga enne omakapitali. Investorid on tavaliste või kõrgema nõudeõiguse järguga võlgade suhtes allutatud, mis tähendab, et tagasimaksete korral on eelisseisus võlausaldajate allutamata nõuded. Allutatud võlanõudega kaasneb suurem risk ja see on sageli seotud suuremate määrade või kasuga.

Avaliku ja erasektori partnerlus

Avaliku sektori asutuste ja erasektori vaheline koostöövorm, mille eesmärk on strateegiliste avalike teenuste osutamise ajakohastamine.

Avaliku sektori hankijad

Avaliku sektori hankijad“ võivad olla riik, regionaalsed või kohalikud omavalitsused, asutused, millele kohaldub avalik õigus, või ühingud, mille on moodustanud üks või enam sellist omavalitsust või üks või enam avalik-õiguslikku asutust.

Boot-strapping-meetod

Olukord, kus ettevõtja asutab ja kasvatab ettevõtet üksnes oma isiklike rahaliste vahendite ja ettevõtte tulude arvelt.

De facto sotsiaalsed ettevõtted

Üksused, mis tegutsevad praktiliselt sotsiaalsete ettevõtetena, aga mille eristamine muudest ettevõtetest on keeruline või võimatu.

Finantseerimine

Protsess, mille järgi sotsiaalsed ettevõtted saavad kapitali või raha või mille järgi kapitali või raha saadakse üldisemalt ärieesmärkide tarbeks, kusjuures finantseerijateks on enamasti asjakohased finantsjuhtimises osalejad.

Finantseerimine laenuvahendite varal

Finantseerimine laenuvahendite varal tähendab laenuraha kasutamist tava- või sotsiaalse ettevõtte finantseerimiseks. Laenuvahendid jaotatakse üldjuhul kahte kategooriasse: lühiajalised laenud igapäevase tegevuse rahastamiseks ja pikaajalised laenud ettevõtte varade rahastamiseks. Lühiajalised laenud makstakse tavaliselt tagasi kiiremini kui aasta jooksul. Pikaajalised laenud makstakse tagasi pikema perioodi vältel.

Hübriidfinantseerimine

Rahaliste vahendite eraldamine mõjule suunatud tehingute jaoks, mis toovad kokku eri tüüpi finantsinstrumendid ja investorid.

Investeerimisvalmidus

Investeerimisvalmidusega seotud töö aitab ettevõtetel valmistuda laenu-, omakapitali ja muud tüüpi investeeringuteks. See võib aidata inimestel, kes investeeringuteni ei jõua, parandada oma arusaamist rahast ning kasvatada nende enesekindlust äri- ja finantsmudelite ettevalmistamisel. Investeerimisvalmidust saavad pakkuda tugiorganisatsioonid või investorid.

Jaeinvesteerimine

Investeering, mille teeb jaeinvestor, kes ostab ja müüb väärtpabereid oma isikliku konto tarbeks, mitte teise ettevõtte või organisatsiooni jaoks.

Kapital

Viitab ettevõtjale või ettevõttele kuuluvale igasugusele jõukusele, sealhulgas sularahale ja varale. Muud tüüpi kapital võib hõlmata (muu hulgas) kinnisvara, seadmeid, tööjõudu ja intellektuaalomandit.

Kinkimise kavatsus

Teadlik soov teha kingitust, mis erineb kogemata või surve all tehtud kingitustest.

Kollektiivse mõju algatused

Kollektiivse mõju algatused on eri sektoritest pärinevate oluliste osaliste võetud pikaajalised kohustused mingi konkreetse sotsiaalse probleemi lahendamiseks. Nende tegevusi toetab ühtne mõõtesüsteem, vastastikku toetavad tegevused ja katkematu teabevahetus ning neis töötavad sõltumatu alusorganisatsiooni töötajad.

Konverteeritavad laenud

Tagamata või allutatud laenud, mida saab soovi korral konverteerida (võlgnikule või laenuandjale) omakapitali osaluseks. Konverteerimisvõimalust saab kasutada rahastaja või strateegilise filantroopia organisatsioon, kui rahalise tasuvuse väljavaated peaksid ootamatult kasvama ja pakkuma võimalust saada investeeringute pealt lisatulu tänu kasvupotentsiaaliga omakapitali osalusele, mitte rahalist kasu toovale laenule. Seda instrumenti võib ühtlasi kasutada olukordades, kus laenu tagastamise väljavaade võib langeda allapoole varasemaid ootusi, pakkudes sotsiaalsele ettevõtlusele võimalust vabaneda vastutusest ja muuta see rahastamisviisiks, mida ei saa tagasi nõuda.

Kõrgema nõudeõiguse järguga võlad

Ettevõttesse investeeritud raha, mis tuleb tagasi maksta esimese nõude peale. Tavaliselt esindab kõrgema nõudeõiguse järguga võlga tagatis, milleks on ettevõtte varadele seatud esmane koormatis. Tagasimakse või likvideerimise korral on laenuandjatel (alustades kõrgema nõudeõiguse järguga võlgadest) omakapitaliinvestorite ees eelisõigus.

Kvaasikapital

Finantsinstrument, mis näitab aktsiate teatavaid karakteristikuid (eelis- või lihtaktsiad). Seejuures pole tegu võla ega omakapitaliga – kvaasikapital on enamasti struktureeritud investeeringuna, mille puhul tagasimakse on seotud investeerimisobjekti majandustulemustega (nt tagasimakse arvutatakse investeerimisobjekti tulevaste tuluvoogude protsendimäärana).

Laenutagatised ja laenutagatisfondid

Kolmanda isiku võetud kohustus laekumata laenudega seotud kahjude osaliseks katmiseks. Laenutagatist võib pakkuda valitsus ja/või eraõiguslik äriühing. Selle tagatiseks on fond.

Litsentsitasu

Finantseerimisvorm, mille puhul investor omandab tootes või teenuses osaluse ja investorile tuleb investeeringu eest maksta teatav protsent ülejäägist.

Lõpetamine

Investori ja ettevõtte suhte lõpp. Lõpetamise laadis lepitakse tavaliselt kokku enne investeeringu lõppu. Heategevuse korral tulevad rahastaja asemele ideaalis mitu teist rahastajat. Lõpetamise ajakava on võimalik kokku leppida juba investeeringu alguses. Sotsiaalse ettevõtte puhul võib lõpetamine tähendada laenu tagasimaksmist, mille ajastamine sõltub ettevõtte kaubanduslikust edust. Lõpetamine võib olla tingitud ettevõtte äritegevuse müümisest teisele sotsiaalsele ettevõttele või sagedamini äriettevõttele.

Õiguslik ettevõtlusvorm

Ettevõtte kehtestatud õiguslik alusstruktuur, millega on esmajoones seotud liikmesriigi õigus, õigusnormid ja maksustamisviisid. Ettevõtlusvormid on näiteks füüsilisest isikust ettevõtja, partnerlus, sihtasutused, ühingud, ühistud ja aktsiaselts või osaühing, mis on kohalike erinevustega esindatud suuremas osas liikmesriikides. Üldjuhul käsitletakse iga ettevõtlusvormi riigiõiguse, õigusaktide ja pretsedendiõiguse alusel eri tüüpi õigusliku struktuurina.

Õiguslik seisund

Õiguslik seisund on seotava mitme õigusliku ettevõtlusvormiga ja lähtub üldjuhul maksustamisest, nt 1) maksusoodustus heategevuslikele annetustele ja tulumaksule, mis on saadaval teatava ettevõtlusvormiga sihtasutustele, ühingutele ja mittetulunduslikele ettevõtetele, ning 2) lõimimisettevõtete maksustaatus, mis on osas riikides eraldi sätestatud. Peale selle on näiteid mõnes riigis kehtivatest õiguslikest seisunditest, mis on seotud konkreetsete õiguslike ettevõtlusvormidega, mis vastavad kohalikul tasandil sotsiaalsele ettevõttele või sotsiaalmajandusele.

Rahastamine asutamisetapis

Raha, millega tehakse alginvesteering idufirmasse, projekti, idee tõestamisse või esialgsesse tootearendusse.

Rahastamine omakapitali kaudu

Investori rahastus organisatsioonile, mille kaudu investor saab omandiõigused. Omandiõigused võimaldavad investoril saada osa organisatsiooni kasumist, mis üldjuhul tähendab dividende. Omakapitaliinvestoreid on erinevaid, nendeks võivad muu hulgas olla organisatsiooni asutajad, sõbrad, pereliikmed, institutsioonid ja äriinglitest investorid. Strateegilise filantroopia fondide kaudu võivad sotsiaalsed ettevõtted saada võimaluse rahastamiseks omakapitali kaudu. Uuem ja katsejärgus omandisuhe (nt Ühendkuningriigis üldsuse huve teeniv ettevõte Community Interest Company) võimaldab osta omakapitali, aga seab piirangu saadavale rahalisele kasule.

Reserveeritud hankeleping

ELi liikmesriigid võivad jätta endale õiguse osaleda kindlate ettevõtjate rühma või teatavate teenuste hankemenetlustes.

Riigihanked

See viitab kaupade, teenuste ja teoste ostmisele valitsuste ja riigi omandis olevate ettevõtete poolt. Kuna riigihangetest käib läbi arvestatav osa maksumaksja rahast, eeldatakse valitsustelt nende tõhusat ja rangetele tegutsemisstandarditele vastavat korraldamist, et tagada kvaliteetne teenus ja kaitsta avalikku huvi.

Sihtasutus

Õiguslik ettevõtlusvorm, millele on üldjoones iseloomulik järgmine: selle on asutanud üks või enam asutajat; sihtasutus määrab vara konkreetse sotsiaalse eesmärgi edendamiseks; sihtasutusi saab luua erinevate sotsiaalsete eesmärkide edendamiseks (nt filantroopia, kunsti, kultuuri või religiooni toetamiseks); sihtasutuse vara ja ülejääke ei tohi jaotada, vaid neid on võimalik kasutada üksnes reguleerivas dokumendis sätestatud sotsiaalsete eesmärkide jaoks.

Sotsiaalklauslid

Hankemenetlustes võivad sotsiaalklauslid tähendada sotsiaalseid ja tööstandardeid, mida töövõtja peab avalikes hangetes osalemiseks täitma. See on põhjus, miks avaliku sektori hankijad võivad kasutada sotsiaalklausleid.

Sotsiaalne ettevõte

Sotsiaalne ettevõte on sotsiaalmajanduses tegutsev sotsiaalne ettevõte, mille peamine eesmärk on avaldada sotsiaalset mõju, mitte teenida kasumit ettevõtte omanike või osanike/aktsionäride jaoks. Sotsiaalsete ettevõtete aluseks on kaupade ja teenuste ettevõtlik ja uuenduslik pakkumine ning kasumi jaotamisel sotsiaalsete eesmärkide eelistamine. Ettevõtte juhtimine on avatud ja vastutustundlik, kaasates seejuures ennekõike ettevõtte kaubanduslikust tegevusest mõjutatud töötajaid, tarbijaid ja sidusrühmasid.

Sotsiaalne mõju

Sotsiaalse mõju määratlemine toetub tavaliselt neljale pidepunktile: 1) kellegi tegevuse tulemusel loodav väärtus; 2) kasusaajate ja teiste mõjutatute kogetav väärtus; 3) nii positiivse kui ka negatiivse toimega mõju; 4) mõju, mida hinnatakse võrdluses olukorraga, kus kavandatud tegevus oleks jäänud tegemata.

Sotsiaalse ja ökoloogilise mõjuga investeerimine

Investeeringu vorm, mille eesmärk on avaldada sotsiaalset mõju ja luua rahalist kasu. Seda nimetatakse ka 3D-investeerimiseks, sest investeeringu tegemisel kaalutakse peale riskide ja tulu ka sotsiaalset ja keskkonnamõju. See eristub vastutustundlikust investeerimisest või ESG (environmental, social and governance ehk keskkonnaalased, sotsiaalsed ja ettevõtte üldjuhtimisega seotud) investeerimisest, sest see on mõeldud positiivse sotsiaalse, keskkonna- või kultuurilise mõju loomiseks.

Sotsiaalsed kaalutlused

Avaliku sektori hankijad võivad hankemenetlustes kestliku arengu, sotsiaalsete ja keskkonnaeesmärkide saavutamiseks arvestada sotsiaalsete kaalutlustega. Sotsiaalsed kaalutlused võib kaasata tehnilisse spetsifikatsiooni, valikukriteeriumitesse, lepingu sõlmimise kriteeriumitesse ja lepingu täitmise klauslitesse. Selleks et läheneda kestlikkuse saavutamisele terviklikult, võib avalikes hangetes sotsiaalsed kaalutlused ühitada keskkonnakaalutlustega.

Strateegiline filantroopia

Töötab tugevamate sotsiaalsete organisatsioonide rajamise nimel, andes neile sotsiaalse mõju suurendamiseks nii rahalist kui ka mitterahalist tuge. Toetatavad organisatsioonid võivad olla heategevuslikud, sotsiaalsed ettevõtted või sotsiaalsetest eesmärkidest lähtuvad kaubandusettevõtted, mille organisatsiooniline vorm sõltub riigipõhistest õiguslikest ja kultuurilistest normidest.

Tagastatav toetus

Laenud, mis tuleb tagasi maksta üksnes siis, kui projekt jõuab kindlate varem määratletud vahe-eesmärkideni. Kui vahe-eesmärgid jäävad saavutamata, muudetakse tagastatav toetus tavaliseks toetuseks. Seda mehhanismi võib kasutada juhul, kui sotsiaalne ettevõte suudab laenu tänu projekti edule sotsiaalset mõju taotlevale investorile tagasi maksta.

Tagatud/tagamata laenud

Laenud võidakse tagada finantseeritava vara või kõikide ettevõtte varadega või jätta tagamata, mis tähendab, et investor kaotab osa või kõik oma rahast, kui finantseeritav algatus ei tooda piisavalt tulu ja seda ei jagu ka teistest allikatest.

Toetuspõhine finantseerimine

Organisatsioonile kantav tagastamatu raha, kinnisvara, teenused või muu väärtuslik, millega ei kaasne omandiõigusi rahastaja jaoks. Mõned investorid kasutavad aeg-ajalt tagastatavaid toetusi. Sõltuvalt kokkulepitud sündmusest võib see hõlmata kogu toetuse või selle osa tagastamist. Toetus võidakse anda näiteks selleks, et võimaldada vahendite kogumist. Kui see peaks aga edukaks osutuma või ületab kokkulepitud määra, võidakse osa toetusest tagasi maksta.

Tööalast lõimumist edendavad ettevõtted (Work Integration Social Enterprises, WISEd

Sotsiaalsed ettevõtted, mille peamine eesmärk on tööturul suuri raskusi kogevate inimeste ametialane lõimumine WISE enda sees või ettevõtetes. Selline lõimumine saavutatakse tulemusliku tegevuse ja isikupärastatud järelmeetmete kaudu või töötajatele kvalifikatsiooni andva väljaõppe kaudu. WISEd tegutsevad mitmes sektoris.

Ühing

Õiguslik ettevõtlusvorm, millele on üldjoones iseloomulik järgmine: kirjaliku lepingu alusel ühise eesmärgi edendamiseks kogunenud rühm inimesi või üksuseid; asutatav mitmesuguste sotsiaalsete eesmärkide edendamiseks; üldjuhul ei jaotata kasumit ühingu liikmete vahel või teisiti, vaid kasutatakse reguleerivas dokumendis sätestatud eesmärkidel.

Ühistu

Õiguslik ettevõtlusvorm, millele on üldjoones iseloomulik järgmine: see on ühistus töötavate, selle kaudu kauplevate või selle tooteid või teenuseid kasutavate inimeste ühisomanduses ja nende ühise demokraatliku kontrolli all; ühistu võib tegutseda peaaegu iga eesmärgi nimel, kui ühistu liikmetel on ühine majanduslik, sotsiaalne või kultuuriline vajadus või huvi; ühistu võib kasumit liikmete vahel jagada.

Vahefinantseerimine

Instrument, mis rakendab teatavat tuluosaluse vormi, et ületada erinevus võlakohustuste ja omakapitali/toetuse vahel. See hõlmab suure riskiastmega laenude andmist, mille tagasimaksmine sõltub sotsiaalse ettevõtte finantsedust.

„Kannatlik“ pikaajaline kapital

Teatavat tüüpi pikaajaline kapital. Investor on valmis ettevõttesse raha investeerima, ootamata seejuures lähitulevikus rahalist kasu. Investor lükkab rahalise tulu saamise edasi ajale, mil saavutatakse kokkuleppelised sihid, nt kokkuleppeline käibetase. Vahepealsel ajal keskendub investor ettevõtte saavutatavale sotsiaalsele mõjule. Kui ettevõtte sotsiaalse mõju eesmärk jääb saavutamata, võidakse nõuda investeeringu tagasimaksmist või intressi tasumist.