Hyppää pääsisältöön

Yhteiskunnallinen yrittäjyys -itsearviointi

01
Ei aloitettu
02
Ei aloitettu
03
Ei aloitettu
04
Ei aloitettu
05
Ei aloitettu
06
Ei aloitettu
07
Ei aloitettu
Arvioi kukin moduuli asteikolla 0–10. Jos et osaa vastata tai kysymys ei koske tilannettasi, siirrä liukusäädin asteikon vasempaan laitaan (Ei vastausta).
Ohje

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden kulttuuri viittaa muun muassa olemassa olevien kansalaisjärjestöjen ja sosiaalisen talouden organisaatioiden paikallisiin perinteisiin ja toimintaan. Tarkastelet, onko yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä tiedottaminen riittävää ja tuetaanko paikallisia kansalaisjohtoisia aloitteita ja sosiaalisen talouden organisaatioita. Lisäksi sinulta kysytään, missä määrin koulutuksen tarjoajat edistävät yhteiskunnallista yrittäjyyttä muodollisessa ja ei-muodollisessa koulutuksessa ja tutkivatko yliopistot tätä osa-aluetta. Lopuksi saat tilaisuuden arvioida, missä määrin sosiaalisten yritysten tietoja tilastoidaan ja analysoidaan säännöllisesti.
Moduuliohjeet
Ohjeistukset:
Sanasto:
Avustusrahoitus

Ei-palautettava raha, omaisuus, palvelu tai mikä tahansa muu arvoa omaava kohde siirretään organisaatiolle ilman, että lahjoittajalle myönnetään minkäänlaisia omistusoikeuksia. Osa sijoittajista käyttää ajoittain niin sanottuja palautettavia avustuksia. Se saattaa tarkoittaa avustuksen palauttamista kokonaan tai osittain sovitun tapahtuman realisoituessa. Avustus saatetaan myöntää esimerkiksi rahankeruuta varten, ja jos rahankeruu onnistuu tai ylittää tietyn sovitun tason, osa avustuksesta saatetaan palauttaa.

Bootstrapping

Tilanne, jossa yrittäjä perustaa yrityksen ja kasvattaa sitä käyttäen pelkästään omia henkilökohtaisia varojaan ja liiketoiminnan tuottoja.

Etuoikeusasemaltaan alisteiset velat ja lainat

Tämäntyyppiset lainat maksetaan sijoittajille viimeisenä, mutta ennen pääomasijoituksia. Sijoittajat ovat huonommassa (alisteisessa) etuoikeusasemassa tavallisiin ja etuoikeutettuihin lainoihin verrattuna ja saavat siten saatavansa vasta etuoikeutettujen velkojien jälkeen. Etuoikeusasemaltaan alisteinen laina on riskialttiimpi, joten sen korko tai tuotto on yleensä suurempi.

Etuoikeutettu velka

Yritykseen sijoitettu raha, jolla on etuoikeus takaisinmaksujärjestyksessä. Sitä edustaa yleensä vakuus, joka takaa etuoikeuden periä saatava yrityksen resursseista. Takaisinmaksutilanteessa tai selvitystilassa lainanantajien saatavat ovat prioriteettijärjestyksessä ennen pääomasijoittajia, ja ensimmäisenä saatavansa saavat etuoikeutetut velkojat.

Finanssirahoitus

Prosessi, jossa sosiaalinen yritys tai yleisemmin liiketoiminta vastaanottaa pääomaa tai rahaa, ja rahoituksen antajana on yleensä asianmukainen rahoituslaitos.

Hankintaviranomaiset

Hankintaviranomaisia voivat olla valtio, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset tai yhden tai useamman tällaisen viranomaisen tai julkisoikeudellisen laitoksen muodostama järjestö.

Hybridirahoitus

Taloudellisten resurssien kohdentaminen tuloshakuisiin sopimuksiin, joissa yhdistyvät eri tyyppiset rahoitusvälineet ja sijoittajat.

Investointivalmius

Tämä työ parantaa yritysten valmiuksia ottaa velkaa, saada pääomarahoitusta tai muuta rahoitusta. Vaikka yrittäjä ei päätyisi tekemään investointeja, investointivalmiustyö voi auttaa yrittäjää ymmärtämään rahaa paremmin ja antaa lisää itsevarmuutta liiketoiminta- ja rahoitusmallien valmisteluun. Investointivalmiustukea voi saada tukiorganisaatioilta ja sijoittajilta.

Järjestö

Oikeudellinen muoto, jolla on seuraavat pääpiirteet: yksityishenkilöiden tai tahojen muodostama ryhmä, joka on organisoitunut kirjallisella sopimuksella edistämään yhteistä tavoitetta. Voidaan muodostaa edistämään erilaisia sosiaalisia tavoitteita. Voitot käytetään toiminnan sääntelyasiakirjassa määritettyihin tarkoituksiin, eikä niitä yleensä jaeta jäsenille tai muulla tavoin.

Julkinen hankinta

Valtion ja valtion omistaman yrityksen toteuttama hankinta, joissa se ostaa tuotteita, palveluja tai työpanosta. Koska merkittävä osa veronmaksajien rahoista käytetään julkisiin hankintoihin, valtion odotetaan hoitavan hankinnat tehokkaasti ja erittäin korkeita eettisiä standardeja noudattaen. Siten varmistetaan toimitettujen palvelujen korkealaatuisuus ja turvataan yleinen etu.

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus

Julkisen sektorin viranomaisten ja yksityisen sektorin toimijoiden välisen yhteistyön muoto, jonka tarkoituksena on nykyaikaistaa strategisten julkisten palvelujen toteutus.

Kollektiivinen vaikutusaloite

Kollektiivinen vaikutusaloite on eri sektoreiden merkittävien toimijoiden muodostaman ryhmän pitkäaikainen sitoumus yhteiseen tavoitteiseen, jolla halutaan ratkaista tietty yhteiskunnallinen ongelma. Aloitteen toimenpiteitä tukevat yhteinen mittausjärjestelmä, kaikkia osapuolia vahvistavat toimet ja jatkuva kommunikointi. Toimintaa toteuttaa itsenäisen tukiorganisaation henkilöstö.

Lahjoitusaie

Tiedostettu halu tehdä lahjoitus. Eroaa vahingossa tai painostuksen alla tehdystä lahjoituksesta.

Lainatakuut ja lainatakuurahastot

Kolmannen osapuolen sitoumus kattaa osa maksamatta jääneeseen lainaan liittyvistä tappioista. Sen voi antaa valtio ja/tai yksityinen yrittäjäjärjestö. Takauksen vakuutena on sitä varten luotu rahasto.

Muu oman pääoman ehtoinen rahoitus

Rahoitusväline, joka pyrkii heijastamaan joitain etuoikeutettujen tai kantaosakkeiden ominaisuuksia. Se ei kuitenkaan ole velka eikä osake, ja on yleensä sijoitusmuotoinen, joten sen takaisinmaksu on liitetty sijoituskohteen taloudelliseen menestykseen (takaisinmaksu lasketaan esimerkiksi prosentuaalisena osuutena sijoituskohteen tulevista tulovirroista).

Oikeudellinen asema

Oikeudellinen asema riippuu oikeudellisesta muodosta ja on tyypillisesti verotuksellinen. Esimerkkejä tällaisista tapauksista ovat (a) hyväntekeväisyyteen liittyvien lahjoitusten ja tuloveron verohelpotukset, jotka ovat saatavilla tietyn muotoisille säätiöille, järjestöille ja voittoa tavoittelemattomille yrityksille, sekä (b) integraatioyrityksen verotuksellinen asema joissain maissa. Lisäksi joissain maissa on oikeudellisia asemia, jotka tiettyihin oikeudellisiin muotoihin liitettyinä muodostavat paikallisen tulkinnan sosiaalisesta yrityksestä tai yhteisötaloudesta.

Oikeudellinen muoto

Yritykselle perustusvaiheessa valittu oikeudellinen rakenne, johon jäsenvaltion lait, säännökset ja verokohtelu pääasiassa pohjautuvat ja liittyvät. Esimerkkejä oikeudellisista muodoista ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja, kommandiittiyhtiö, säätiö, järjestö, osuuskunta ja osakeyhtiö, jotka ovat valittavissa useimmissa jäsenvaltioissa paikallisina muunnelmina. Yleensä perustuslaki, lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö kohtelevat jokaista oikeudellista muotoa erilaisena tai eri tyyppisenä oikeudellisena rakenteena.

Osuuskunta

Oikeudellinen muoto, jolla on seuraavat pääpiirteet: Osuuskunta on osuuskunnassa työskentelevien, sen kautta liiketoimintaa harjoittavien tai sen tuotteita tai palveluita käyttävien ihmisten yhdessä omistama ja demokraattisesti hallitsema. Osuuskunnan yhteinen tavoite voi olla lähes mikä tahansa, kunhan se palvelee osuuskunnan jäsenten yhteistä taloudellista, yhteiskunnallista tai kulttuurista tarvetta tai intressiä. Osuuskunta voi jakaa voitot jäsenilleen.

Pääoma

Viittaa kaikentyyppisiin yrittäjän tai yrityksen omistamiin varoihin, käteisvarat ja resurssit mukaan lukien. Muita pääoman muotoja ovat muun muassa (näihin rajoittumatta) kiinteistöt, laitteet, henkilöstö ja henkinen omaisuus.

Pääomarahoitus

Sijoittajan antama rahoitus organisaatiolle, joka myöntää sijoittajalle omistusoikeuksia. Näiden omistusoikeuksien myötä sijoittaja saa osuuden organisaation voitoista, yleensä osingon muodossa. Pääomarahoittajia voivat olla esimerkiksi organisaation perustajat, ystävät, perheenjäsenet, instituutiot tai bisnesenkelit. Yritysfilantropiarahastot voivat tarjota sosiaalisille yrityksille pääomarahoituksen lähteen. Uusi vielä kokeiluasteella oleva omistusmuoto (esim. Yhdistyneen kuningaskunnan nk. yhteisen edun mukainen yhtiö, community interest company) mahdollistaa osakeostot, mutta asettaa ylärajan niiden taloudelliselle tuotolle.

Palautettava avustus

Laina, joka maksetaan takaisin vain, jos projekti saavuttaa tietyt ennalta määritetyt virstanpylväät. Jos tavoitteita ei saavuteta, palautettava avustus muunnetaan tavalliseksi avustukseksi. Tätä mekanismia voi käyttää, jos projektin menestys mahdollistaa sen, että sosiaalinen yritys voi maksaa lainan takaisin yhteiskunnallista vaikutusta edistäneelle sijoittajalle. 

Pitkäjänteinen pääoma

Yksi pitkäaikaisen pääoman muoto. Sijoittaja on halukas sijoittamaan yritykseen taloudellisesti ilman odotuksia lähiajan taloudellisista tuotoista. Sijoittaja luopuu kaikista taloudellisista tuotoista yleensä siihen asti, kunnes sovitut tavoitteet on saavutettu. Tällainen tavoite voi olla esimerkiksi tietty sovittu liikevaihdon taso. Sillä välin sijoittaja keskittyy yrityksen saavuttamaan yhteiskunnalliseen vaikutukseen. Takaisinmaksu tai koron perintä saattaa alkaa, jos yritys ei onnistu saavuttamaan yhteiskunnallisen vaikutuksen tavoitteitaan.

Rojalti

Rahoituksen muoto, jossa sijoittaja saa osuuden tuotteesta tai palvelusta, ja sijoituksen tuotto maksetaan prosentuaalisena osuutena ylijäämästä.

Säätiö

Oikeudellinen muoto, jolla on seuraavat pääpiirteet: Säätiö on vähintään yhden perustajan perustama. Säätiö kohdentaa resursseja yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen. Säätiö voidaan perustaa edistämään useita erilaisia sosiaalisia tavoitteita (kuten filantrooppiset, taiteelliset, kulttuuriset tai uskonnolliset tavoitteet). Resursseja ja ylijäämiä ei jaeta, ja ne saa käyttää vain toiminnan sääntelyasiakirjassa määritettyihin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin.

Siemenrahoitus

Tämä on startup-yritykseen, hankkeeseen, konseptin toimivuuden osoittamiseen tai alun tuotekehitykseen käytetty alkusijoitus.

Sijoituksesta irtautuminen

Sijoittajan ja yrityksen välisen suhteen loppuminen. Irtautumistapa sovitaan yleensä ennen sijoittamista. Hyväntekeväisyystapauksessa rahoittaja korvataan ihanteellisessa tilanteessa joukolla muita rahoittajia. Irtautumisen aikataulu voidaan sopia jo alkuvaiheessa. Kun kyseessä on sosiaalinen yritys, irtautuminen saattaa edellyttää esimerkiksi lainan takaisinmaksua, ja ajoitus saattaa riippua yrityksen kaupallisesta menestyksestä. Irtautuminen saattaa johtua siitä, että yritys myydään toiselle sosiaaliselle yritykselle tai tavallisimmin kaupalliselle yritykselle.

Sosiaalilausekkeet

Julkisissa hankintamenettelyissä voidaan viitata sosiaalisiin standardeihin ja työvoimastandardeihin, jotka sopimusosapuolten on täytettävä voidakseen osallistua julkisten sopimusten tarjouskilpailuihin. Hankintaviranomaiset voivat käyttää tätä tarkoitusta varten sosiaalilausekkeita.

Sosiaalinen yritys

Sosiaalinen yritys on yhteisötalouden toimija, jonka päätavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ei voiton tuottaminen omistajille tai osakkeenomistajille. Se toimii tuottamalla tuotteita ja palveluja markkinoille yrityksenomaisella ja innovatiivisella tavalla ja käyttää voitot pääasiassa yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Yritystä johdetaan avoimella ja vastuullisella tavalla, ja yritys osallistaa työntekijöitä, kuluttajia ja muita sen kaupallisen toiminnan vaikutuksen piirissä olevia sidosryhmiä.

Sosiaaliset näkökohdat

Jotta hankintaviranomaiset voivat saavuttaa kestävään kehitykseen, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä tavoitteita, ne voivat huomioida sosiaaliset näkökohdat hankintamenettelyissä. Sosiaaliset näkökohdat voidaan sisällyttää teknisiin tietoihin, valintakriteereihin, sopimuksentekoperusteisiin ja sopimuksen toteuttamista koskeviin lausekkeisiin. Sosiaaliset näkökohdat voidaan yhdistää ekologisiin näkökohtiin, kun julkiseen hankintaan halutaan liittää integroitu kestävän kehityksen lähestymistapa.

Tosiasialliset sosiaaliset yritykset

Sosiaalisina yrityksinä käytännössä toimivat tahot, joita on vaikea tai mahdoton erottaa muista yrityksistä.

Työhön sijoittumista edistävät sosiaaliset yritykset (WISE)

Sosiaalisia yrityksiä, joiden päätavoitteena on työmarkkinoilla vakavia työllistymisongelmia kokevien ihmisten ammatillinen integrointi joko itse WISE-yritykseen tai valtavirran yrityksiin. Integrointi eli työhön sijoittuminen saavutetaan tuotteliaalla toiminnalla ja yksilöllisellä jälkiseurannalla tai työntekijöitä pätevöittävällä koulutuksella. WISE-yritykset toimivat aktiivisesti monella eri sektorilla.

Vähittäissijoitus

Sellaisen yksittäisen sijoittajan sijoitus, joka ostaa ja myy arvopapereita vain omasta puolestaan, ei minkään muun yrityksen tai organisaation puolesta.

Vaihtovelkakirjalaina

Vakuudeton laina tai pääomalaina, jonka joko velallinen tai lainanantaja voi vaihtaa yrityksen omistusosuudeksi. Rahoittaja tai yritysfilantropiaa harjoittava organisaatio voi hyödyntää vaihtomahdollisuutta, kun taloudellisen voiton mahdollisuudet yllättäen kasvavat. Sijoittaja saa tällöin mahdollisuuden hankkia lisätuottoa sijoitukselle omistamalla osuuden yrityksestä, mikä mahdollistaa pääomankasvun toisin kuin rajallisen taloudellisen hyödyn tarjoava laina. Vaihtoehtoisesti tätä instrumenttia voidaan käyttää tilanteissa, joissa lainan takaisinmaksun todennäköisyys laskee aikaisemmista odotuksista. Sosiaalinen yrittäjä saa tällöin mahdollisuuden hankkiutua eroon vastuustaan ja muuttaa sen rahoitusmuodoksi, jota ei voida periä takaisin. 

Vaikuttavuussijoittaminen

Sijoitusmuoto, jossa tavoitteena on sekä yhteiskunnallinen vaikutus että taloudellinen tuotto. Tämä sijoitusmuoto tunnetaan myös 3D-sijoittamisena, koska sijoituspäätöksissä huomioidaan riskin ja tuoton lisäksi vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vaikuttavuussijoittaminen poikkeaa vastuullisesta sijoittamisesta tai ESG-sijoittamisesta siten, että siinä etsitään aktiivisesti mahdollisuuksia vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan, ympäristöön tai kulttuuriin.

Vakuudelliset ja vakuudettomat lainat

Lainojen vakuudeksi voidaan määrittää rahoitettava resurssi tai kaikki yrityksen resurssit. Laina voi olla myös vakuudeton, jolloin sijoittaja menettää sijoittamansa rahat kokonaan tai osittain, jos rahoitettava aloite ei tuota riittävästi tuottoa ja rahaa ei saada muista lähteistä.

Välirahoitus (mezzanine)

Instrumentti, joka kattaa velan ja vieraan pääoman tai avustuksen väliin jäävän aukon osallistumalla jollakin tavalla yrityksen tulokseen. Siinä myönnetään korkean riskin laina, jonka takaisinmaksu riippuu sosiaalisen yrityksen taloudellisesta menestyksestä. 

Varattu sopimus

Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat rajata oikeuden osallistua julkisiin hankintamenettelyihin tietylle toimijoiden ryhmälle tai tietyntyyppisille palveluille.

Velkarahoitus

Velkarahoitus on perinteisen tai sosiaalisen yrityksen rahoittamiseen käytettyä lainarahaa. Yleensä velka jaetaan kahteen luokkaan: lyhytaikainen velka jokapäiväisen toiminnan rahoittamiseen ja pitkäaikainen velka liiketoiminnan resurssien rahoittamiseen. Lyhytaikaiset lainat maksetaan takaisin yleensä alle vuodessa. Pitkäaikaiset lainat maksetaan pidemmän ajanjakson kuluessa.

Yhteiskunnallinen vaikutus

Yhteiskunnallinen vaikutus määritetään yleensä neljän pääosa-alueen perusteella: (i) jonkun henkilön aktiivisuuden seurauksena syntynyt arvo, (ii) hyötyjien ja muiden vaikutuksen kohteena olevien henkilöiden kokema arvo, (iii) vaikutuksen myönteiset ja kielteiset puolet sekä (iv) vaikutuksen vertailu tilanteeseen, joka olisi vallinnut ilman ehdotettua toimea.

Yritysfilantropia

Yritysfilantropian pyrkimyksenä on vahvistaa sosiaalisia organisaatioita ja niiden yhteiskunnallista vaikutusta tarjoamalla niille niin taloudellista kuin ei-taloudellista tukea. Tuetut organisaatiot voivat olla hyväntekeväisyysjärjestöjä, sosiaalisia yrityksiä tai yhteiskunnallisiin arvoihin pohjautuvia kaupallisia yrityksiä, joiden tarkka organisaatiorakenne määräytyy maakohtaisten oikeudellisten ja kulttuuristen normien mukaisesti.