Skočiť na hlavný obsah

Sociálne podnikanie Vlastné hodnotenie

01
Nezačaté
02
Nezačaté
03
Nezačaté
04
Nezačaté
05
Nezačaté
06
Nezačaté
07
Nezačaté
Ohodnoťte každý modul na stupnici v rozsahu od 0 do 10. Ak nemáte odpoveď alebo otázka nie je relevantná pre váš kontext, kliknite na možnosť „Žiadna odpoveď“ na ľavej strane stupnice.
Pomocník

Kultúra sociálneho podnikania odkazuje na miestne tradície a aktivity vrátane tradícií a aktivít občianskej spoločnosti a organizácií sociálneho hospodárstva. Budete skúmať, či sa vynakladá úsilie na zvyšovanie povedomia o sociálnom podnikaní a či sa poskytuje podpora občianskym iniciatívam a organizáciám sociálneho hospodárstva. Ďalšie otázky sa budú týkať toho, v akom rozsahu poskytovatelia vzdelávania podporujú sociálne podnikanie prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania, a či univerzity vykonávajú výskum v tejto oblasti. A nakoniec bude vašou úlohou posúdiť, v akom rozsahu sa na pravidelnom základe zhromažďujú a analyzujú štatistické údaje o sociálnych podnikoch.
Pomocník k tomuto modulu
Usmernenia:
Slovník:
Akciová spoločnosť

Právna forma, ktorú všeobecne charakterizujú tieto prvky: forma akciovej spoločnosti, ktorú obvykle používajú ziskové organizácie, typicky zriadené s obchodnými cieľmi rozdeliť zisk akcionárom, ktorú vlastnia jej akcionári a ktorá typicky rozdeľuje zisk akcionárom podľa percenta akciového podielu.

Angažovaná filantropia

Slúži na budovanie silnejších sociálnych organizácií tým, že im poskytuje finančnú aj nefinančnú podporu s cieľom zvýšiť ich sociálny dosah. Organizácie poskytujúce podporu môžu byť charity, sociálne podniky alebo obchodné podniky so sociálnymi prvkami s presne stanovenou organizačnou formou v závislosti od právnych a kultúrnych noriem konkrétnej krajiny.

Bootstrapping

Situácia, keď podnikateľ založí a rozvíja podnik využitím výlučne vlastných osobných financií a výnosov podniku.

De facto sociálne podniky

Subjekty, ktoré v praxi fungujú ako sociálne podniky, ale ktoré nie je jednoduché alebo možné rozlíšiť od ostatných podnikov.

Dlhové financovanie

Dlhové financovanie sú požičané peniaze použité na financovanie buď tradičného podniku, alebo sociálneho podniku. Dlh sa obvykle rozdeľuje na dve kategórie: krátkodobý dlh na financovanie každodenných činností a dlhodobý dlh na financovanie aktív podniku. Splatenie krátkodobých úverov sa zvyčajne uskutočňuje do jedného roka. Dlhodobý úver sa spláca dlhšiu dobu.

Družstvo

Právna forma, ktorú všeobecne charakterizujú tieto prvky: spoločne vlastnené a demokraticky riadené osobami, ktoré v ňom pracujú, prostredníctvom neho obchodujú alebo využívajú jeho výrobky alebo služby; môže sa venovať takmer akémukoľvek poslaniu za predpokladu, že členovia družstva majú spoločnú hospodársku, sociálnu alebo kultúrnu potrebu alebo záujem; môže zisky rozdeliť členom.

Financovanie

Je proces prijímania kapitálu alebo peňazí sociálnymi podnikmi alebo všeobecnejšie na účely podnikania a obvykle ho poskytujú príslušní finanční aktéri.

Financovanie z grantov

Nevratné peniaze, majetok, služby alebo čokoľvek iné takej hodnoty, ktorá sa prenesie na organizáciu bez udelenia akejkoľvek formy vlastníckych práv na darcu. Niektorí investori občas používajú „vratné granty“. Môže to znamenať vrátenie celého grantu alebo časti grantu podmienené dohodnutou udalosťou. Napríklad mohol by byť poskytnutý grant na umožnenie získavania finančných prostriedkov, ale ak je získavanie financií úspešné alebo presiahne dohodnuté úrovne, môže sa časť grantu vrátiť.

Hybridné financovanie: Pridelenie finančných prostriedkov na obchody orientované na dosah, ktorými sa kombinujú rôzne typy nástrojov financovania a investorov.

Hybridné financovanie

Pridelenie finančných prostriedkov na obchody orientované na dosah, ktorými sa kombinujú rôzne typy nástrojov financovania a investorov.The allocation of financial resources to impact- oriented deals, combining different types of financing instruments and investors.

Iniciatívy s kolektívnym dosahom

Iniciatívy s kolektívnym dosahom sú dlhodobé záväzky skupiny významných aktérov z rôznych sektorov voči spoločnému programu na riešenie osobitného sociálneho problému. Ich akcie podporuje spoločný systém merania, vzájomne sa posilňujúce činnosti a prebiehajúca komunikácia a vykonáva ich nezávislá hlavná organizácia.

Investičná pripravenosť

Pomáha podnikom pripraviť sa na prijatie dlhu, kapitálu alebo iných druhov investícií. Podnikom, ktoré neprejdú na investovanie, by investičná pripravenosť mohla pomôcť lepšie pochopiť peňažné prostriedky a suverénnejšie pripraviť obchodné a finančné modely. Investičnú pripravenosť môžu poskytnúť organizácie podpory alebo investori.

Kapitál

Vzťahuje sa na všetky druhy bohatstva, ktoré vlastní podnikateľ alebo podnik vrátane hotovosti a aktív. Iné formy kapitálu môžu (okrem iného) zahŕňať majetok, zariadenia, ľudské zdroje a duševné vlastníctvo.

Kapitálové financovanie

Finančné prostriedky, ktoré poskytne investor organizácii, ktorá udeľuje investorovi vlastnícke práva. Tieto práva umožňujú investorovi podieľať sa na ziskoch organizácie, obvykle vo forme dividend. Kapitáloví investori sú rozmanití vrátane zakladateľov organizácie, priateľov, rodiny, inštitúcií a podnikateľských anjelov. Zdroje kapitálového financovania pre sociálne podniky môžu poskytovať fondy angažovanej filantropie. Novšie a stále experimentálne prostriedky vlastníctva [napr. v UK „community interest company“ (spoločnosť v záujme komunity)] umožňujú nákup vlastného kapitálu, ale obmedzujú finančnú návratnosť.

Konvertibilné úvery

Nezabezpečené úvery alebo podriadené úvery s možnosťou (buď na strane dlžníka alebo veriteľa) zmeny na majetkový podiel. Túto možnosť zmeny môže uplatniť poskytovateľ financií alebo organizácia zameraná na angažovanú filantropiu, keď sa neočakávane zvýšia perspektívy finančnej návratnosti, a tak poskytnú príležitosť vytvoriť ďalšiu návratnosť investícií vlastníctvom skôr majetkového podielu s rastúcim potenciálom než úveru s obmedzenými finančnými ziskami. Prípadne sa tento nástroj môže použiť v situáciách, keď vyhliadka na splatenie úveru môže klesnúť pod predchádzajúce očakávania, a tak ponúka sociálnemu podniku možnosť zbaviť sa zodpovednosti a zmeniť ju na formu financovania, ktoré si nemožno nárokovať.Unsecured loan or subordinated loans, with the option (either to the debtor or the lender) to convert into equity stake. This option to convert may be exercised by the a finance provider or a venture philanthropy organisation when financial return perspectives unexpectedly rise, thus offering the opportunity to generate additional return on the investment by owning an equity stake with upward potential rather than a loan with limited financial gains. Alternatively, this instrument can be used in situations where the prospect of loan repayment may drop below earlier expectations, hence offering the social entrepreneurship a possibility to get rid of a liability and convert it into a form of funding that cannot be reclaimed.

Kvázi vlastný kapitál

Je finančný nástroj zameraný na vyjadrenie určitých charakteristík akcií (prioritných alebo kmeňových). Nie je to však ani dlh ani vlastný kapitál a obvykle je štruktúrovaný ako investícia, prostredníctvom ktorej je splácanie spojené s finančnou výkonnosťou investujúceho (napríklad splácanie sa vypočíta ako percento budúcich zdrojov príjmov investujúceho).

Mezanínové financovanie

Nástroj, ktorým sa preklenuje rozdiel medzi dlhom a kapitálom/grantom prostredníctvom určitej formy účasti na výnosoch. Zahŕňa poskytnutie vysoko rizikového úveru, ktorého splatenie závisí od finančného úspechu sociálneho podniku.

Nadácia

Právna forma, ktorú všeobecne charakterizujú tieto prvky: zriadená jedným alebo viacerými „financovateľmi“; pridelenie aktív na podporu sociálneho poslania; môže byť zriadená na podporu celého radu sociálnych poslaní (napríklad filantropických, umeleckých, kultúrnych alebo náboženských poslaní); aktíva a prebytky sa môžu použiť len na sociálne poslania uvedené v stanovách a nerozdeľujú sa.

Nadriadený dlh

Peniaze investované do podniku, ktorý má prvý nárok na splatenie. Obvykle ho predstavuje cenný papier vo forme prvého plnenia aktív spoločnosti. Pri akomkoľvek splatení alebo likvidácii majú veritelia počnúc nadriadeným dlhom prednosť pred kapitálovými investormi.

Odmena

Forma investovania, keď investor získa podiel na výrobku alebo službe a musí mu byť vyplatené percento prebytku ako odmena za jeho investície.

Počiatočné financovanie

Tieto peniaze sa používajú na prvotné investovanie do začínajúceho podniku, projektu, overenia koncepcie alebo prvého vývoja výrobku.

Podriadený dlh a podriadené úvery

Sú to typy úverov, ktoré sa investorom splácajú ako posledné, ale pred vlastným kapitálom. Investori majú podriadené postavenie vo vzťahu k normálnemu alebo nadriadenému dlhu a pri akomkoľvek splácaní sú zaradení za držiteľmi nadriadeného dlhu. Podriadený dlh znamená vyššie riziko a často prináša vyššiu mieru alebo výťažnosť.

Právna forma

Základná právna štruktúra prijatá podnikom, ktorej sa pripisujú alebo ktorej sa týkajú hlavne zákony, právne predpisy a daňové zaobchádzanie členského štátu. K príkladom patria právne formy výhradného vlastníctva, partnerstva, nadácií, združení, družstiev, právne formy akciových spoločností, ktoré sa vyskytujú vo väčšine členských štátov, v závislosti od miestnych rozdielov. Obvykle budú ústavné právo, štatutárne právo a judikatúra zaobchádzať s každou právnou formou ako s odlišným druhom alebo typom právnej štruktúry.

Právne postavenie

Právne postavenie sa pripisuje niekoľkým právnym formám a obvykle je daňovo motivované, ako v prípade a) charitatívnych daňových úľav na dary a dane z príjmu, ktoré sú k dispozícii pre určité formy nadácií, združení a neziskových spoločností, a b) daňového postavenia integrovaného podniku, ktoré existuje v niektorých krajinách. V niektorých krajinách existujú aj príklady právnych postavení, ktoré sa pripisujú právnym formám vyhovujúcim miestnej interpretácii „sociálneho podniku“ alebo „sociálneho hospodárstva“.

Retailové investície

Investície investované individuálnym investorom, ktorý kupuje a predáva cenné papiere pre svoju osobnú potrebu a nie pre inú spoločnosť alebo organizáciu.

Sociálne aspekty

Verejní obstarávatelia na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja, sociálnych a environmentálnych cieľov môžu v postupoch verejného obstarávania zohľadniť sociálne aspekty. Sociálny aspekt sa môže zahrnúť do technických špecifikácií, výberových kritérií, kritérií na vyhodnotenie ponúk a doložiek o plnení zákazky. Sociálne aspekty sa môžu kombinovať s environmentálnymi aspektmi v integrovanom prístupe k trvalej udržateľnosti vo verejnom obstarávaní.

Sociálne doložky

Postupy verejného obstarávania sa môžu týkať sociálnych alebo pracovných štandardov, ktoré musia zmluvné strany splniť, aby sa mohli uchádzať o verejné zákazky. Na tento účel môžu verejní obstarávatelia použiť sociálne doložky.

Sociálne podniky pracovnej integrácie (WISE)

Sociálne podniky, ktorých hlavným cieľom je profesionálna integrácia – v rámci samotného WISE alebo v bežných podnikoch – ľudí, ktorí majú vážne ťažkosti na pracovnom trhu. Táto integrácia sa dosahuje prostredníctvom produktívnej činnosti a prispôsobených nadväzných opatrení alebo odbornou prípravou s cieľom kvalifikovať pracovníkov. WISE sú aktívne v rôznych sektoroch.

Sociálny dosah

Sociálny dosah sa obvykle definuje vo vzťahu k štyrom kľúčovým prvkom: i) hodnote vytvorenej v dôsledku niekoho činnosti; ii) hodnote, ktorú pociťujú príjemcovia a všetci ostatní ovplyvnení; iii) dosahu, ktorý zahŕňa pozitívne aj negatívne účinky; iv) dosahu, ktorý sa posudzuje na základe referenčného ukazovateľa toho, aká by bola situácia bez navrhovanej činnosti.

Sociálny podnik

„Sociálny podnik“ je subjekt v sociálnom hospodárstve, ktorého hlavným cieľom je mať skôr sociálny dosah než dosiahnuť zisk pre svojich vlastníkov alebo akcionárov. Funguje na základe poskytovania tovaru a služieb pre trh podnikateľským a inovatívnym spôsobom a svoje zisky využíva hlavne na dosiahnutie sociálnych cieľov. Je riadený otvoreným a zodpovedným spôsobom, a najmä zapája zamestnancov, spotrebiteľov a zainteresované strany ovplyvnené svojimi obchodnými činnosťami.

Spoločensky prospešné investovanie

Forma investovania, ktorej cieľom je vytvoriť sociálny dosah, ako aj finančnú návratnosť. Je známe aj ako 3D investovanie, pretože zvažuje nielen riziko a návratnosť pri rozhodovaní o investíciách, ale aj sociálny a environmentálny dosah. Odlišuje sa od zodpovedného investovania alebo investovania v environmentálnej a sociálnej oblasti, keďže vyhľadáva príležitosti na vytváranie pozitívneho sociálneho, environmentálneho alebo kultúrneho dosahu.

Trpezlivý kapitál

Forma dlhodobého kapitálu. Investor je ochotný investovať financie do podniku bez očakávania finančnej návratnosti v blízkom období. Investor obvykle vyčkáva s akoukoľvek finančnou návratnosťou, až kým sa nedosiahnu dohodnuté ciele, napríklad dohodnutá úroveň obratu. Medzitým sa investor zameriava na sociálny dosah, ktorý podnik dosahuje. Ak podnik nesplní svoje ciele sociálneho dosahu môže to vyvolať splácanie alebo výzvu na vyplatenie úrokov.

Verejné obstarávanie

Týka sa kúpy tovaru, služieb a prác verejnými správami a štátnymi podnikmi. Keďže verejné obstarávanie predstavuje podstatný podiel peňazí daňových poplatníkov, od verejných správ sa očakáva, že ho budú vykonávať efektívne a s vysokými štandardmi správania s cieľom zaistiť vysokú kvalitu dodania služieb a zabezpečiť verejný záujem.

Verejní obstarávatelia

„Verejnými obstarávateľmi“ môžu byť štátne, regionálne alebo miestne úrady, orgány riadiace sa verejným právom alebo združenia tvorené jedným alebo viacerými takýmito úradmi alebo jedným alebo viacerými takýmito orgánmi riadiacimi sa verejným právom.

Verejno-súkromné partnerstvo

Formy spolupráce medzi verejnými orgánmi a súkromným sektorom, ktoré sa zameriavajú na modernizáciu dodávania strategických verejných služieb.

Vyhradená zákazka

Členské štáty EÚ si môžu vyhradiť právo zúčastniť sa na postupoch verejného obstarávania pre osobitnú skupinu prevádzkovateľov alebo osobitný typ služieb.

Vymáhateľný grant

Úvery, ktoré sa musia splatiť, len ak projekt dosiahne určité vopred definované medzníky. Ak sa medzníky nedosiahnu, vymáhateľný grant sa zmení na grant. Tento mechanizmus sa používa, ak úspech projektu umožňuje sociálnemu podniku splatiť úver investorovi so sociálnym dosahom.

Výstup

Koniec vzájomného vzťahu medzi investorom a podnikom. Charakter výstupu sa zvyčajne dohodne pred dokončením investície. V prípade charity bude financovateľ v ideálnom prípade nahradený kombináciou iných financovateľov. Časový rámec výstupu sa môže dohodnúť na začiatku. V prípade sociálneho podniku si výstup môže vyžadovať napríklad splatenie úveru a časový harmonogram bude závisieť od obchodného úspechu podniku. Výstup môže byť výsledkom obchodného predaja podniku inému sociálnemu podniku alebo častejšie obchodnému podniku.

Zabezpečené/nezabezpečené úvery

Úvery môžu byť zabezpečené aktívom, ktoré sa má financovať, alebo všetkými aktívami podniku alebo môžu byť nezabezpečené, čo znamená, že ak financovaná iniciatíva nevytvára dostatočný príjem a nie je dostatok príjmov z iných zdrojov, investor stratí všetky alebo časť svojich peňazí.Loans may be secured against the asset to be financed or against all of the assets of the enterprise, or it may be unsecured, meaning that if the initiative being financed does not generate sufficient income and there is not enough from other sources, the investor will lose all or some of their money.

Zámer darovania

Vedomé želanie obdarovať na rozdiel od poskytnutia niečoho ako dar omylom alebo pod nátlakom.

Záruky za úver a pôžičkové záručné fondy

Záväzok tretej strany kryť časť strát súvisiacich s nesplácaním úveru. Môže ju poskytnúť verejná správa a/alebo súkromné obchodné združenie. Je krytá fondom, ktorý slúži ako kolaterál.

Združenie

Právna forma, ktorú všeobecne charakterizujú tieto prvky: skupina jednotlivcov alebo subjektov organizovaných na základe písomnej dohody s cieľom podporovať spoločné poslanie; môže byť zriadená na podporu celého radu sociálnych poslaní; zisky sa používajú na účely uvedené v stanovách a zvyčajne nie sú distribuované členom alebo inak.