Επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς

Inclusive entrepreneurship

Αξιολογήστε τις πολιτικές και τα προγράμματα επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς που σας αφορούν

Σκοπός των πολιτικών και των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς είναι να διασφαλίζεται ότι προσφέρονται σε όλους, ανεξάρτητα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά και το υπόβαθρό τους, ίσες ευκαιρίες για τη σύσταση και τη λειτουργία δικών τους επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πολιτικές απευθύνονται κατά κανόνα σε ομάδες-στόχους οι οποίες υποεκπροσωπούνται στον τομέα της επιχειρηματικότητας ή βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγαλύτερους φραγμούς στη δημιουργία επιχειρήσεων και την αυτοαπασχόληση, π.χ. γυναίκες, νέοι, άνεργοι και μετανάστες.

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εκδοχές, καθεμία από τις οποίες καλύπτει μία από τις βασικές ομάδες-στόχους: γυναίκες, νέοι, μετανάστες και άνεργοι. Κάθε αυτοαξιολόγηση περιλαμβάνει μια συλλογή δηλώσεων ορθής πρακτικής βάσει των οποίων σας ζητείται να αξιολογήσετε την πόλη, την περιφέρεια ή τη χώρα σας. Οι δηλώσεις ορθής πρακτικής διαρθρώνονται σε έξι ενότητες. Παρακαλείστε να απαντάτε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ειλικρίνεια ώστε να διασφαλίζεται ότι το εργαλείο σας παρέχει το πλέον κατάλληλο υλικό τεκμηρίωσης.

Για τη συμπλήρωση κάθε ενότητας απαιτούνται περίπου 10 λεπτά και θα χρειαστείτε περίπου 1 ώρα για απαντήσετε σε όλες τις ενότητες. Επισημαίνεται ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να συμπληρώσετε όλες τις ενότητες. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε ανά πάσα στιγμή την αξιολόγησή σας και να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες ενότητες σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για τη χρήση του εργαλείου δεν απαιτείται εγγραφή, αλλά θα χρειαστείτε λογαριασμό για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματά σας. Η δημιουργία λογαριασμού σας επιτρέπει επίσης να δημιουργήσετε ομάδες και να προσκαλέσετε συναδέλφους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση.