Homepage

Nástroj Better Entrepreneurship Policy

Zlepšete své politiky v oblasti inkluzivního a sociálního podnikání

Podnikatelský duch je důležitý pro inovace, tvorbu pracovních míst a hospodářský růst. Může také posílit sociální začleňování a bojovat proti společenským výzvám prostřednictvím politik pro  inkluzivní podnikání and  a pro sociální podnikání.

 Better Entrepreneurship Policy je on-line nástroj určený tvůrcům politik a jiným zúčastněným stranám na místní, regionální a vnitrostátní úrovni, kteří chtějí prozkoumat, jak může veřejná politika:

•   podpořit ženy, mladé lidi, migranty a nezaměstnané při zakládání podniků a samostatné výdělečné činnosti

•   podpořit rozvoj sociálních podniků

Lepší podnikání

•   je podnětem k inspirativním úvahám o politikách a programech pro inkluzivní a sociální podnikání

•   podporuje učení prostřednictvím mezinárodních osvědčených postupů

•   zlepšuje koncepci a provádění politiky pro inkluzivní a sociální podnikání

•   cílí na široké spektrum zúčastněných stran, např. tvůrce politik, podnikatelská sdružení a sítě, obchodní komory, poskytovatele finančních prostředků, výzkumné instituce, poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy a organizace občanské společnosti

•   je k dispozici ve 24 jazycích

Hodnocení

Vyplňte krátké sebehodnocení týkající se současných politik a programů pro inkluzivní a sociální podnikání ve vašem městě, regionu nebo zemi. Můžete také pozvat kolegy nebo jiné zúčastněné strany, aby vyplnili hodnocení ve skupině, a porovnat výsledky.

Inkluzivní podnikání

Zdroje

Prolistujte si pokyny k tvorbě politiky a inspirativní případové studie týkající se klíčových politických oblastí inkluzivního a sociálního podnikání.

Další informace
Můj účet

Chcete-li uložit své výsledky, vytvořte si účet a přihlaste se.

Po přihlášení také budete moci vyplňovat hodnocení ve skupině a sdílet své výsledky.

Další informace
Sdílené výsledky

Mùžete zde uvést dílèí zmínky o hodnocení v rámci vaší skupiny a motivovat tak tvorbu nových spojení. Výsledky své skupiny mùžete zobrazit pro ostatní uživatele tohoto nástroje. Mùžete poskytnout související informace (název území; druh hodnocení) a mùžete sdílet kontaktní údaje; pokud si to pøejete, budou vás zúèastnìné strany z jiných oblastí moct kontaktovat.

Sdílené výsledky
Inkluzivní podnikání

Inkluzivní podnikání přispívá k sociálnímu začleňování a nabízí všem lidem rovnou příležitost založit a provozovat podniky. Zde můžete zhodnotit politiky a programy, které pomáhají ženám, mladým lidem, migrantům a nezaměstnaným se zakládáním podniků a samostatnou výdělečnou činností.

Další informace
Sociální podnikání

Sociální podnikání se zaměřuje na sociální podniky, což jsou podniky, které si vytkly za cíl svou hospodářskou činností výslovně dosáhnout sociálního dopadu. Zde můžete zhodnotit, do jaké míry pomáhají stávající politiky a iniciativy tomuto druhu podniků ve fázi založení a rozvíjení se.