Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till kvinnor i självbedömning av entreprenörskap

01
Ej påbörjad
02
Ej påbörjad
03
Ej påbörjad
04
Ej påbörjad
05
Ej påbörjad
06
Ej påbörjad
Bedöm varje modul på en skala från 0 till 10. Om du inte har något svar eller om frågan inte är relevant för ditt sammanhang, placera markören på ”Inget svar” till vänster om skalan.
Hjälp

Främjar en inkluderande företagarkultur

Det första steget för att öppna upp entreprenörskap för alla handlar om att öka medvetenheten om potentialen i entreprenörskap som ett alternativ till beroende anställning. Denna modul omfattar främjandemetoder som riktade informationskampanjer, utbildning och användning av förebilder.
Women Quiz Culture
1.1 Kvinnors entreprenörskap uppmuntras mycket i samhället.
LÅG POÄNG
HÖG POÄNG
En hög poäng innebär:
 • Entreprenörskap lyfts fram som en möjlig aktivitet för kvinnor.
 • En positiv bild av kvinnliga entreprenörer skapas.
 • Den ekonomiska effekten av kvinnors entreprenörskap förmedlas.
 • Framgångshistorier, förebilder och entreprenörspriser används för att visa upp kvinnliga entreprenörer med många olika bakgrunder inom många olika branscher.
 • Aktiva arbetsmarknadsåtgärder omfattar nyföretagarstöd för kvinnor.
1.2 Entreprenörskap uppmuntras hos olika profiler av kvinnor.
LÅG POÄNG
HÖG POÄNG
En hög poäng innebär:
 • Kampanjer, framgångshistorier, förebilder och entreprenörspriser används för att inspirera kvinnor och visa upp kvinnliga entreprenörer med många olika bakgrunder inom många olika branscher.
 • Meddelanden är skräddarsydda för olika sorters kvinnor.
 • Lämpliga meddelanden används för att informera om riskens roll inom entreprenörskap.
 • Lämpliga medie- och onlinekanaler används för att nå ut till kvinnor.
1.3 Speciellt inriktade kampanjer informerar viktiga förebilder om kvinnors entreprenörskap.
LÅG POÄNG
HÖG POÄNG
En hög poäng innebär:
 • Speciellt inriktade kampanjer skapar kamratstöd för kvinnors entreprenörskap.
 • Utbildare, karriärsrådgivare, företagsledare och samhället i allmänhet stödjer kvinnors entreprenörskap.
 • Lämpliga medie- och onlinekanaler används för att nå ut till viktiga förebilder.
1.4 Formell utbildning skapar positiva attityder till kvinnligt entreprenörskap hos studenterna.
LÅG POÄNG
HÖG POÄNG
En hög poäng innebär:
 • Kvinnors entreprenörskap presenteras positivt i den obligatoriska utbildningen i skolan, och det finns en könsbalans i exemplen som används.
 • Utbildningen om entreprenörskap täcker många sorters aktiviteter och modeller, till exempel entreprenörskap på deltid och socialt entreprenörskap.
 • Lärare får utbildning i att leverera kursplanen för entreprenörskap.
 • Kvinnliga studenter uppmuntras att överväga entreprenörskap som en karriärväg.
1.5 Uppföljning och utvärdering används för att bedöma resultaten av aktiveter för att främja entreprenörskap hos kvinnor.
LÅG POÄNG
HÖG POÄNG
En hög poäng innebär:
 • Uppföljning och halvtidsutvärderingar genomförs för att se till att den främjande verksamheten är på rätt väg för att nå sina mål.
 • Främjande verksamhet justeras med hänsyn till resultaten av uppföljning och halvtidsutvärdering.
 • Efterhandsutvärderingar görs för att mäta resultaten av kampanjaktiviteter för entreprenörskap hos kvinnor, och resultaten rapporteras brett.
 • Resultaten av uppföljning och utvärdering rapporteras i stor utsträckning och används för att förbättra informationskampanjer.
Hjälp för denna modul
Vägledande anmärkningar:
Ordlista:
Aktiva arbetsmarknadsåtgärder:
åtgärder för att hjälpa arbetslösa och andra att delta på arbetsmarknaden. Dessa åtgärder omfattar vanligen arbetsförmedling (matchning av lediga tjänster och arbetssökande), utbildning (för att uppgradera och anpassa arbetssökandes färdigheter) och direkt skapande av arbetstillfällen (antingen anställning i den offentliga sektorn eller subventionerade jobb i den privata sektorn).
Coachning
en vanligtvis kortsiktig relation som syftar till att utveckla en entreprenörs färdigheter. Det är en samarbetsprocess där deltagarna har tydligt definierade roller. Coachen ansvarar för att ta fram kortsiktiga mål och vägleda den coachade mot målen genom konstruktiv feedback. Den coachade ansvarar för att komma med idéer och alternativ, vidta åtgärder för att uppnå målet och rapportera framsteg.
Dödviktsförlust
den utsträckning i vilken deltagarna skulle ha startat ett nytt företag utan subventionen. Eftersom dessa ”dödviktsdeltagares” beteende inte påverkas av systemet, bidrar deras deltagande inte till det ekonomiska värde som genereras av systemet utan innebär en offentlig utgift. Den sociala kostnaden för denna utgift är summan av den snedvridande kostnaden eller den större bördan för den skatt som finansierar den.
Entreprenörsfärdigheter
en kombination av tekniska färdigheter, färdigheter inom företagsledning och personliga färdigheter som krävs för att starta och driva företag och egenföretagande. De inkluderar till exempel teambuilding, förhandling, strategiutveckling, finansiell planering och marknadsföring.
Förebilder
en erfaren entreprenör som kan inspirera andra till att starta företag eller bli egenföretagare.
Företagsinkubatorer
inrättningar utformade för att stödja skapande av och tillväxt hos entreprenörsföretag genom en rad resurser och tjänster för stöd till företag, som erbjuds både direkt i inkubatorn och genom dess kontaktnätverk. Inkubatorer är olika i sättet de levererar sina tjänster, i sin organisationsstruktur och i typer av kunder som de hjälper. Även om det finns virtuella/onlinebaserade inkubatorer hyser de flesta programmen nystartade företag i sina lokaler under en begränsad tidsperiod. Ett lyckat genomförande av ett företagsinkubatorsprogram ökar sannolikheten för att ett nystartat företag kommer att överleva och växa.
Företagsrådgivning
typ av företagsutvecklingstjänst som ger professionella råd. En vanlig strategi är att erbjuda företagsrådgivningstjänster som en del av integrerade stödsystem och göra företagsrådgivning till ett villkor för att få ekonomiskt stöd.
Företagsutvecklingstjänster
dessa tjänster syftar till att förbättra företagets resultat genom att förbättra dess förmåga att konkurrera och få tillträde till marknader. Stödtjänster omfattar vanligen utbildning, mentorskap, coachning, konsulttjänster, marknadsföringshjälp, information, hjälp med teknikutveckling och -överföring och nätverkande. Både strategiska (frågor på medellång till lång sikt som förbättrar resultatet) och operativa (dagliga) frågor ingår.
Lånegarantier
åtagande av en tredje part att täcka en del av förlusterna som rör ett lån som inte betalas. De kan tillhandahållas av staten och/eller av en privat företagsorganisation. De backas upp av en fond som fungerar som säkerhet.
Mentorskap
en yrkesmässig relation där en erfaren person (mentorn) hjälper en annan person (adepten) att utveckla färdigheter och kunskap som kommer att förbättra den mindre erfarna personens yrkesmässiga och personliga utveckling. Dessa relationer är vanligtvis mer långsiktiga än coachningsrelationen.
Serieentreprenörer
entreprenörer som startar företag och säljer dem medan de är nya i stället för att driva ett företag under hela dess livscykel.
Socialt kapital
värdet av sociala nätverk, som innefattar familj, vänner, kollegor och företagskontakter och personliga kontakter genom vilka möjligheter ges. I entreprenörskap ger socialt kapital tillgång till kunskap, nätverk av kunder, leverantörer och professionellt stöd och kan därför öka individens chanser att lyckas med sitt företag.
Undanträngning
den utsträckning i vilken subventionerade företag tar affärer från och ersätter sysselsättning i icke-subventionerade företag.
Uppsökande verksamhet
ett systematiskt försök att tillhandahålla tjänster utöver konventionella gränser för att nå särskilda segment i ett samhälle.Uppsökande tjänster kan användas för att höja profilen för (mer konventionella) tjänster och informera personer om tillhandahållandet. Uppsökande tjänster kan även användas för att nå och engagera specifika grupper och dem som inte tenderar att använda konventionella tjänster. En metod är att tillhandahålla tjänster på platser dit människor från målgrupperna redan går (t.ex. samlingslokaler, ungdomsgårdar, gudstjänstlokaler, köpcentrum) i stället för att inrätta ett kontor för uppsökande verksamhet och försöka locka dit människor.
Utvärdering
syftet med utvärdering är att mäta ett programs eller en politisk åtgärds relevans, effekt och effektivitet. Utvärderingar kan vara kvalitativa, kvantitativa eller en kombination av båda. Framgångsrika utvärderingar planeras under utformningen av politiken och indikatorer samlas in under genomförandet för att tas med i utvärderingen. Utvärderingen bör utformas och genomföras på sätt som ger användbar information till beslutsfattare, med beaktande av de politiska omständigheterna, programbegränsningarna och de tillgängliga resurserna. Resultatet av utvärderingen bör användas för att förbättra politikens utformning.