Skip to main content

Ag tacú le mná san fhéinmheasúnú fiontraíochta

01
Gan tosú
02
Gan tosú
03
Gan tosú
04
Gan tosú
05
Gan tosú
06
Gan tosú
Déan measúnú bunaithe ar scála ó 0 go 10. Mura bhfuil freagra agat nó mura mbaineann an cheist le do chomhthéacs, cuir an cúrsóir taobh le “Gan freagra” ar thaobh na láimhe clé den scála.
Cabhair

Cultúr cuimsitheach fiontraíochta a chothú

Is é cur lena bhfuil ar eolas faoi phoitéinseal na fiontraíochta mar mhalairt ar fhostaíocht spleách an chéad chéim chun aird daoine a tharraingt ar an bhfiontraíocht. Cumhdaítear sa mhodúl seo modhanna promóisin cosúil le feachtais feasachta spriocdhírithe, oideachas agus úsáid rólchuspaí.
Women Quiz Culture
1.1 Cuirtear fiontraíocht na mban chun cinn go forleathan sa tsochaí.
SCÓR ÍSEAL
SCÓR ARD
Áirítear le scór ard:
 • Cuirtear an fhiontraíocht chun cinn mar ghníomhaíocht inmharthana do mhná.
 • Cruthaítear íomhá dhearfach d’fhiontraithe ban.
 • Cuirtear in iúl tionchar eacnamaíoch na fiontraíochta ban.
 • Baintear leas as scéalta rathúla, eiseamláirí agus gradaim fiontraíochta chun fiontraithe ban a chur os comhair an phobail ó éagsúlacht cúlraí, le héagsúlacht fhorleathan de chineálacha gnólachtaí.
 • Áirítear le bearta margaidh shaothair ghníomhacha bearta chun tacú le cruthú gnó do mhná.
1.2 Cuirtear an fhiontraíocht chun cinn i measc na bpróifílí éagsúla ban.
SCÓR ÍSEAL
SCÓR ARD
Áirítear le scór ard:
 • Baintear leas as feachtais, scéalta rathúla, eiseamláirí agus gradaim fiontraíochta chun fiontraithe ban a chur os comhair an phobail ó éagsúlacht cúlraí, le héagsúlacht fhorleathan de chineálacha gnólachtaí.
 • Cuirtear na teachtaireachtaí in oiriúint do phróifílí éagsúla na mban.
 • Baintear leas as teachtaireachtaí iomchuí chun eolas a thabhairt faoi ról an riosca san fhiontraíocht.
 • Baintear leas as bealaí iomchuí meáin agus ar líne chun teacht ar mhná.
1.3 Feachtais shaindírithe chun fiontraíocht na mban a chur chun cinn i measc eochair-eiseamláirí.
SCÓR ÍSEAL
SCÓR ARD
Áirítear le scór ard:
 • Cruthaítear piarthacaíocht d’fhiontraíocht na mban le feachtais shaindírithe.
 • Tacaíonn oideoirí, comhairleoirí gairmréime, ceannairí gnó agus an tsochaí i gcoitinne leis an bhfiontraíocht ban.
 • Baintear leas as bealaí iomchuí meáin agus ar líne chun teacht ar eochair-eiseamláirí.
1.4 Múnlaítear dearcthaí dearfacha i measc daltaí i leith na fiontraíochta ban leis an oideachas foirmiúil.
SCÓR ÍSEAL
SCÓR ARD
Áirítear le scór ard:
 • Cuirtear gníomhaíochtaí fiontraíochta le mná i láthair go dearfach sna curaclaim éigeantacha sa scolaíocht, agus feictear cothromaíocht inscne sna samplaí atá in úsáid.
 • Cuimsítear leis an oideachas fiontraíochta éagsúlacht leathan gníomhaíochtaí agus samhlacha fiontraíochta, e.g. an fhiontraíocht pháirtaimseartha, an fhiontraíocht shóisialta.
 • Faigheann múinteoirí oiliúint ar sheachadadh na gcuraclam fiontraíochta.
 • Tugtar spreagadh do dhaltaí baineanna chun machnamh faoin bhfiontraíocht mar shlí ghairmréime.
1.5 Baintear leas as faireachán agus meastóireacht chun measúnú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí do chur chun cinn na fiontraíochta ban.
SCÓR ÍSEAL
SCÓR ARD
Áirítear le scór ard:
 • Déantar faireachán agus meastóireachtaí meántéarmacha chun a chinntiú go gcloíonn gníomhaíochtaí bolscaireachta lena spriocanna agus lena gcuspóirí.
 • Mionathraítear na gníomhaíochtaí bolscaireachta chun torthaí faireacháin agus meastóireachta meántéarmaí a chur san áireamh.
 • Déantar meastóireachtaí ex post chun tionchair ghníomhaíochtaí bolscaireachta na fiontraíochta ban a thomhas, agus tuairiscítear na torthaí go forleathan.
 • Tuairiscítear torthaí faireacháin agus meastóireachta go forleathan, agus baintear leas astu chun feachtais feasachta a fheabhsú.
Cabhair don mhodúl seo
Nótaí treorach:
Gluais:
Bearta gníomhacha maidir leis an margadh saothair
Bearta chun cabhrú le daoine dífhostaithe agus le daoine eile a bheith páirteach sa mhargadh saothair. Áirítear i measc na mbeart seo de ghnáth bróicéireacht post (folúntais agus cuardaitheoirí poist a nascadh lena chéile), oiliúint (chun scileanna iarratasóirí ar phost a uasdátú agus a oiriúnú), agus cruthú post díreach (fostaíocht san earnáil phoiblí nó fóirdheonú oibre san earnáil phríobháideach).
Caillteanas marbhualaigh
A mhéid is gá go mbeadh gnó nua bunaithe ag rannpháirtithe gan an fóirdheontas. De bhrí nach bhfuil tionchar ag an scéim ar iompar na “rannpháirtithe marbhualaigh” seo, ní chuireann a rannpháirtíocht leis an luach eacnamaíoch a chruthaíonn an scéim cé go bhfuil eisíocaíocht phoiblí i gceist. Tá costas sóisialta na heisíocaíochta seo cothrom le suim an chostais saofa nó ualach barrachais na cánach atá á mhaoiniú.
Caipiteal sóisialta
An luach a bhaineann le líonraí sóisialta, a bhfuil baint ag an teaghlach, cairde, comhghleacaithe, agus teagmhálaithe gnó agus pearsanta leo, líonraí trína n-aimsítear deiseanna. San earnáil fiontraíochta, soláthraíonn caipiteal sóisialta rochtain ar eolas, líonraí cliant, soláthraithe agus tacaíocht ghairmiúil, agus d’fhéadfadh sé, dá réir sin, cur leis na deiseanna atá ag duine a chinntiú go n-éireoidh le gnó.
Cóitseáil
Caidreamh gearrthéarmach de ghnáth, a bhfuil sé mar aidhm leis scileanna fiontraí a fhorbairt. Is próiseas comhoibríoch é ina bhfuil róil atá sainmhínithe go soiléir ag na rannpháirtithe. Tá an cóitseálaí freagrach as spriocanna gearrthéarmacha a fhorbairt agus as an gcóitseálaí faoi oiliúint a threorú i dtreo na spriocanna trí aiseolas cuiditheach a thabhairt. Tá an cóitseálaí faoi oiliúint freagrach as smaointe agus roghanna a fhorbairt, beart a dhéanamh chun an sprioc a bhaint amach, agus dul chun cinn a thuairisciú.
Comhairleoireacht gnó
Cineál seirbhís forbartha gnó a sholáthraíonn comhairle ghairmiúil. Cur chuige coitianta é seirbhísí comhairleoireachta gnó a thairiscint mar chuid de scéimeanna tacaíochta comhtháite agus a shonrú gur coinníoll a bhaineann le tacaíocht airgeadais a fháil é an chomhairleoireacht gnó.
Díláithriú
A mhéid is a thógann gnóthaí fóirdheonaithe gnó ó fhostaíocht agus a dhíláithríonn siad fostaíocht i ngnó neamh-fhóirdheonaithe.
Eiseamláirí
Fiontraí a bhfuil taithí aige/aici atá in ann daoine eile a spreagadh chun gnó nuathionscanta a bhunú nó páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí féinfhostaíochta.
Fiontraithe srathacha
Fiontraithe a n-éiríonn leo gnóthaí a bhunú agus a dhíolann iad nuair nach mbíonn siad ach cúpla bliain ar an bhfód seachas gnó a rith ar feadh a shaolré.
For-rochtain
Iarracht chórasach seirbhísí a sholáthar sa bhreis ar ghnáth-theorainneacha chun freastal ar chodanna éagsúla de phobal. Is féidir seirbhísí for-rochtana a úsáid chun próifíl seirbhísí (níos coitianta) a ardú agus daoine a chur ar an eolas faoin soláthar. Is féidir seirbhísí for-rochtana a úsáid freisin chun dul i bhfeidhm ar, agus deis rannpháirtíochta a thabhairt do ghrúpaí sonracha agus dóibh siúd nach bhfuil sé de nós acu seirbhísí príomhshrutha a úsáid. Cur chuige amháin é seirbhísí a sheachadadh in ionaid a bhfreastalaíonn daoine ó na spriocphobail orthu cheana féin (e.g. ionaid phobail, ionaid don aos óg, ionaid adhartha, ionaid siopadóireachta) seachas oifig for-rochtana a bhunú agus iarracht a dhéanamh daoine a mhealladh i dtreo na hoifige.
Gorlanna gnó
áiseanna deartha chun tacú le cruthú agus le fás cuideachtaí fiontraíocha trí réimse acmhainní agus seirbhísí tacaíochta gnó, á dtairiscint go díreach sa ghorlann agus trína líonra teagmhálaithe. Tá éagsúlacht le tabhairt faoi deara sa tslí a sheachadann gorlanna a gcuid seirbhísí, ina struchtúr eagraíochtúil, agus sna cineálacha cliant a ndéanann siad freastal orthu. Cé gur ann do ghorlanna fíorúla/ar líne, tacaíonn formhór na gclár le cuideachtaí nuathionscanta ar a n-áitreabh féin ar feadh tréimhse theoranta ama. Cuirtear leis an seans go mairfidh agus go bhforbróidh cuideachta nuathionscanta má chuirtear clár gorlainne gnó i gcrích go rathúil.
Meantóireacht
Caidreamh gairmiúil ina gcabhraíonn an duine a bhfuil taithí aige/aici (an meantóir) le duine éigin eile (an meantóir faoi oiliúint) chun scileanna agus eolas a fhorbairt a chuirfidh le forbairt ghairmiúil agus phearsanta an duine ag a bhfuil níos lú taithí. De ghnáth, is caidreamh níos fadtéarmaí a bhíonn i gceist anseo i gcomparáid leis an gcaidreamh cóitseála.
Meastóireacht
Is é cuspóir na meastóireachta ábharthacht, tionchar, éifeachtacht agus éifeachtúlacht cláir nó gníomhaíochta beartais a thomhas. D’fhéadfadh go mbeadh meastóireacht cáilíochtúil, cainníochtúil nó go mbeadh meascán i gceist. Déantar meastóireachtaí rathúla a phleanáil nuair a bhíonn an beartas á dhearadh agus bailítear táscairí nuair a bhíonn an beartas á chur chun feidhme ionas gur féidir iad a chur san áireamh sa mheastóireacht. Ba cheart meastóireacht a dhearadh agus a chur chun feidhme ar bhealaí a sholáthraíonn faisnéis úsáideach do chinnteoirí, bunaithe ar na himthosca polaitiúla, na srianta atá ar an gclár agus na hacmhainní atá ar fáil. Ba cheart torthaí na meastóireachta a úsáid chun dearadh beartais a fheabhsú.
Ráthaíochtaí iasachta
Tiomantas ó thríú páirtí cuid de na caillteanais a bhaineann le mainneachtain iasachta a chlúdach. Is féidir leis an rialtas agus/nó comhlachas príobháideach gnó an tiomantas a sholáthar. Bíonn ciste atá ag feidhmiú mar chomhthaobhacht ag tacú leis.
Scileanna fiontraíochta
Meascán de scileanna teicniúla, scileanna bainistíochta gnó agus scileanna pearsanta a theastaíonn chun gnó a bhunú agus a bheith i mbun gnó agus féinfhostaíocht. Áirítear ina measc, mar shampla, neartú foirne, idirbheartaíocht, forbairt straitéise, pleanáil airgeadais, agus margaíocht.
Seirbhísí forbartha gnó
Seirbhísí a bhfuil sé mar aidhm leo feidhmíocht an fhiontair a fheabhsú trína chumas dul san iomaíocht agus rochtain a fháil ar mhargaí a fheabhsú. Áirítear i measc seirbhísí tacaíochta de ghnáth oiliúint, meantóireacht, cóitseáil, comhairleacht, cúnamh margaíochta, faisnéis, forbairt teicneolaíochta agus cúnamh aistrithe agus líonrú. Cuirtear saincheisteanna straitéiseacha (saincheisteanna meántéarmacha agus fadtéarmacha a chuireann feabhas ar fheidhmíocht) agus saincheisteanna oibríochtúla (ó lá go lá) san áireamh.